Advanced Search

  column
  Vulnerability Detection Methods Based on Natural Language Processing
  Yang Yi, Li Ying, Chen Kai
  2022, 59(12): 2649-2666. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210627
  Abstract FullText HTML PDF
  A Differentially Private Federated Learning Model for Fingerprinting Indoor Localization in Edge Computing
  Zhang Xuejun, He Fucun, Gai Jiyang, Bao Junda, Huang Haiyan, Du Xiaogang
  2022, 59(12): 2667-2688. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210270
  Abstract FullText HTML PDF
  Practical and Efficient Customized Multicast Routing in Fat-Tree Topology
  Chen Shuping, Li Yi, He Wangquan, Qi Fengbin
  2022, 59(12): 2689-2707. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210582
  Abstract FullText HTML PDF
  Parameterized Hybrid Password Guessing Method
  Han Weili, Zhang Junjie, Xu Ming, Wang Chuanwang, Zhang Haodong, He Zhenying, Chen Hu
  2022, 59(12): 2708-2722. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210456
  Abstract FullText HTML PDF
  Identity-Based Group Signatures Scheme on Lattice
  Tang Yongli, Li Yuanhong, Zhang Xiaohang, Ye Qing
  2022, 59(12): 2723-2734. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210930
  Abstract FullText HTML PDF
  IoT Security Knowledge Reasoning Method of Multi-Source Data Fusion
  Zhang Shuqin, Bai Guangyao, Li Hong, Zhang Minzhi
  2022, 59(12): 2735-2749. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210954
  Abstract FullText HTML PDF
  Controllable and Accountable Sensitive Data Sharing Scheme
  Zhang Zhenghao, Li Yong, Zhang Zhenjiang
  2022, 59(12): 2750-2759. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210587
  Abstract FullText HTML PDF
  Part-Level Occlusion-Aware Human Pose Estimation
  Chu Zhen, Mi Qing, Ma Wei, Xu Shibiao, Zhang Xiaopeng
  2022, 59(12): 2760-2769. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210723
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross-Modal Anomaly Detection via Hierarchical Deep Networks and Bi-Quintuple Loss
  Fan Ye, Peng Shujuan, Liu Xin, Cui Zhen, Wang Nannan
  2022, 59(12): 2770-2780. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210729
  Abstract FullText HTML PDF
  Heterogeneous Attribute Network Embedding Based on the PPMI
  Dong Kunjie, Zhou Lihua, Zhu Yueying, Du Guowang, Huang Tong
  2022, 59(12): 2781-2793. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210763
  Abstract FullText HTML PDF
  Integrating External Entity Knowledge for Distantly Supervised Relation Extraction
  Gao Jianwei, Wan Huaiyu, Lin Youfang
  2022, 59(12): 2794-2802. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210445
  Abstract FullText HTML PDF
  Event Recommendation Strategy Combining User Long-Short Term Interest and vent Influence
  Qian Zhongsheng, Yang Jiaxiu, Li Duanming, Ye Zulai
  2022, 59(12): 2803-2815. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210693
  Abstract FullText HTML PDF
  GAN-Based Bidirectional Decoding Feature Fusion Extrapolation Algorithm of Chinese Landscape Painting
  Fu Tao, Chen Zhaojiong, Ye Dongyi
  2022, 59(12): 2816-2830. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210830
  Abstract FullText HTML PDF
  Aspect-Based Sentiment Analysis Model with Bi-Guide Attention Network
  Xie Jun, Wang Yuzhu, Chen Bo, Zhang Zehua, Liu Qin
  2022, 59(12): 2831-2843. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210708
  Abstract FullText HTML PDF
  G-mean Weighted Classification Method for Imbalanced Data Stream with Concept Drift
  Liang Bin, Li Guanghui, Dai Chenglong
  2022, 59(12): 2844-2857. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210471
  Abstract FullText HTML PDF
  A Quantum Principal Component Analysis Algorithm for Clustering Problems
  Liu Wenjie, Wang Bosi, Chen Junxiu
  2022, 59(12): 2858-2866. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210333
  Abstract FullText HTML PDF
  Unbiased Learning to Rank Based on Relevance Correction
  Wang Yiting, Lan Yanyan, Pang Liang, Guo Jiafeng, Cheng Xueqi
  2022, 59(12): 2867-2877. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210865
  Abstract FullText HTML PDF
  Knowledge Graph Representation Method Combined with Semantic Parsing
  Hu Xuyang, Wang Zhizheng, Sun Yuanyuan, Xu Bo, Lin Hongfei
  2022, 59(12): 2878-2888. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210849
  Abstract FullText HTML PDF
  Memory Networks Based Knowledge-Aware Medical Dialogue Generation
  Zhang Xiaoyu, Li Dongdong, Ren Pengjie, Chen Zhumin, Ma Jun, Ren Zhaochun
  2022, 59(12): 2889-2900. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210851
  Abstract FullText HTML PDF