Advanced Search

  column
  Efficient Multi-Authority CP-ABE IoT Data Sharing Scheme with Hidden Policies
  Zhang Xuewang, Yao Yaning, Fu Jiali, Xie Haofei
  2023, 60(10): 2193-2202. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330459
  Abstract FullText HTML PDF
  Identity Based Group Key Distribution Scheme
  Wang Houzhen, Qin Wanying, Liu Qin, Yu Chunwu, Shen Zhidong
  2023, 60(10): 2203-2217. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330457
  Abstract FullText HTML PDF
  Robust Source Anonymous Federated Learning Shuffle Protocol in IoT
  Chen Jingxue, Gao Kehan, Zhou Erqiang, Qin Zhen
  2023, 60(10): 2218-2233. DOI: 0.7544/issn1000-1239.202330393
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Artificial Intelligence Based IoT Malware Detection
  Liu Qixu, Liu Jiaxi, Jin Ze, Liu Xinyu, Xiao Juxin, Chen Yanhui, Zhu Hongwen, Tan Yaokang
  2023, 60(10): 2234-2254. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330450
  Abstract FullText HTML PDF
  Review of Firmware Emulators in Embedded Devices
  Zhang Hao, Shen Shandian, Liu Peng, Yang Zelin, Zhou Wei, Zhang Yuqing
  2023, 60(10): 2255-2270. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330476
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of IoT Device Security Detection
  Zhang Yan, Li Jiatong, Song Xiaoyi, Fan Yuting, Lu Yemian, Zhang Ruoding, Wang Zixin
  2023, 60(10): 2271-2290. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330482
  Abstract FullText HTML PDF
  Machine Learning Based Runtime Detection and Recovery Method Against UAV Sensor Attacks
  Sun Cong, Zeng Huiming, Song Huandong, Wang Yunbo, Zhang Zongxu, Ma Jianfeng
  2023, 60(10): 2291-2303. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330451
  Abstract FullText HTML PDF
  Review of Internet of Vehicle Security Research: Threats, Countermeasures, and Future Prospects
  Kuang Boyu, Li Yuze, Gu Fangming, Su Mang, Fu Anmin
  2023, 60(10): 2304-2321. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330464
  Abstract FullText HTML PDF
  Quality Optimization Method of Dynamic Binary Translation Code Targeting for RISC-V
  Yu Zihao, Chen Lu, Sun Ninghui, Bao Yungang
  2023, 60(10): 2322-2334. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220296
  Abstract FullText HTML PDF
  Context-Aware Based API Recommendation with Diversity
  Lai Baoqiang, Li Zheng, Zhao Ruilian, Guo Junxia
  2023, 60(10): 2335-2347. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220317
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-User Preference Top-k Skyline Query Method Based on Road Network
  Li Song, Bin Tingliang, Hao Xiaohong, Zhang Liping, Hao Zhongxiao
  2023, 60(10): 2348-2358. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220455
  Abstract FullText HTML PDF
  Exploration Approaches in Deep Reinforcement Learning Based on Intrinsic Motivation: A Review
  Zeng Junjie, Qin Long, Xu Haotian, Zhang Qi, Hu Yue, Yin Quanjun
  2023, 60(10): 2359-2382. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220388
  Abstract FullText HTML PDF
  Vertex Betweenness Centrality Computation Method over Temporal Graphs
  Zhang Tianming, Zhao Jie, Jin Lu, Chen Lu, Cao Bin, Fan Jing
  2023, 60(10): 2383-2393. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220650
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient Method Based on Double Critics
  Ding Shifei, Du Wei, Guo Lili, Zhang Jian, Xu Xiao
  2023, 60(10): 2394-2404. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220399
  Abstract FullText HTML PDF
  A Dataflow Computing System for New Generation of Domestic Heterogeneous Many-Core Processors
  Xiao Qian, Zhao Meijia, Li Mingfan, Shen Li, Chen Junshi, Zhou Wenhao, Wang Fei, An Hong
  2023, 60(10): 2405-2417. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220562
  Abstract FullText HTML PDF
  A Fast Construction Method of the Erasure Code with Small Cross-Cloud Data Center Repair Traffic
  Bao Han, Wang Yijie
  2023, 60(10): 2418-2439. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220580
  Abstract FullText HTML PDF