Advanced Search

  column
  XiangShan Open-Source High Performance RISC-V Processor Design and Implementation
  Wang Kaifan, Xu Yinan, Yu Zihao, Tang Dan, Chen Guokai, Chen Xi, Gou Lingrui, Hu Xuan, Jin Yue, Li Qianruo, Li Xin, Lin Jiawei, Liu Tong, Liu Zhigang, Wang Huaqiang, Wang Huizhe, Zhang Chuanqi, Zhang Fawang, Zhang Linjuan, Zhang Zifei, Zhang Ziyue, Zhao Yangyang, Zhou Yaoyang, Zou Jiangrui, Cai Ye, Huan Dandan, Li Zusong, Zhao Jiye, He Wei, Sun Ninghui, Bao Yungang
  2023, 60(3): 476-493. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202221036
  Abstract FullText HTML PDF
  Fusion Learning Based Unsupervised Anomaly Detection for Multi-Dimensional Time Series
  Zhou Xiaohui, Wang Yijie, Xu Hongzuo, Liu Mingyu
  2023, 60(3): 496-508. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220490
  Abstract FullText HTML PDF
  ZB+-tree: A Novel ZNS SSD-Aware Index Structure
  Liu Yang, Jin Peiquan
  2023, 60(3): 509-524. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220502
  Abstract FullText HTML PDF
  UStore: Unified Storage System for Advanced Hardware
  Tu Yaofeng, Han Yinjun, Jin Hao, Chen Zhenghua, Chen Bing
  2023, 60(3): 525-538. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220503
  Abstract FullText HTML PDF
  A Method for Solving the wandering B+ tree Problem
  Yang Yongpeng, Jiang Dejun
  2023, 60(3): 539-554. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220555
  Abstract FullText HTML PDF
  Quality of Service Guaranty Technology of Multi-Tenant Solid-State Drives: A Survey
  Wen Yuhong, Zhou You, Wu Qiulin, Wu Fei, Xie Changsheng
  2023, 60(3): 555-571. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220561
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Transaction Management System in New Memory Hardware Environment
  Hu Hao, Liang Wenkai, Li Shiyi, Wang Hongpeng, Xia Wen
  2023, 60(3): 572-591. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220579
  Abstract FullText HTML PDF
  A Rule Conflict Detection Approach for Intelligent System of Internet of Things
  Yang Bo, Guo Haoran, Feng Junhui, Li Ge, Jin Zhi
  2023, 60(3): 592-605. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110941
  Abstract FullText HTML PDF
  Joint Optimization Model of Energy Consumption and Efficiency Regarding OpenFlow-Based Packet Forwarding in SD-DCN
  Luo Ke, Zeng Peng, Xiong Bing, Zhao Jinyuan
  2023, 60(3): 606-618. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110957
  Abstract FullText HTML PDF
  Intelligent Edge Computing-Empowered Adaptive Urban Traffic Sensing Data Recovery
  Xiang Chaocan, Cheng Wenhui, Zhang Zhao, Jiao Xianlong, Qu Yuben, Chen Chao, Dai Haipeng
  2023, 60(3): 619-634. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110962
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Approaches to Parameter Tuning for Database Systems
  Cao Rong, Bao Liang, Cui Jiangtao, Li Hui, Zhou Heng
  2023, 60(3): 635-653. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110976
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimization Methods for Distributed Iterative Computing Performance over Multi-Dimensional Large Graph
  Du Yujie, Wang Zhigang, Wang Ning, Liu Xinyi, Yi Juncheng, Nie Jie, Wei Zhiqiang, Gu Yu, Yu Ge
  2023, 60(3): 654-675. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110839
  Abstract FullText HTML PDF
  Correlation Statistical Modeling Reduction Method for Large-Scale Structural Grid Data
  Yang Yang, Wu Yu, Wang Yunhai, Cao Yi
  2023, 60(3): 676-689. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111208
  Abstract FullText HTML PDF
  Infrared and Visible Image Fusion Based on Multiclassification Adversarial Mechanism in Feature Space
  Zhang Hao, Ma Jiayi, Fan Fan, Huang Jun, Ma Yong
  2023, 60(3): 690-704. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110639
  Abstract FullText HTML PDF
  A Link Prediction Method Based on Gated Recurrent Units for Mobile Social Network
  Liu Linfeng, Yu Zixing, Zhu He
  2023, 60(3): 705-716. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110432
  Abstract FullText HTML PDF