Advanced Search

  column
  Cloud Native Reinforced Design for Large-Scale Complex Terminal Networks
  Li Zhenhua, Wang Hongyi, Li Yang, Lin Hao, Yang Xinlei
  2024, 61(1): 2-19. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330726
  Abstract FullText HTML PDF
  Review of Key Technologies in Graph Processing Architectures and Systems Software
  Zhang Yu, Jiang Xinyu, Yu Hui, Zhao Jin, Qi Hao, Liao Xiaofei, Jin Hai, Wang Biao, Yu Ting
  2024, 61(1): 20-42. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220778
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Guaranteeing the Performance of Co-Located Applications
  Guo Jing, Hu Cunchen, Bao Yungang
  2024, 61(1): 43-65. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220333
  Abstract FullText HTML PDF
  Rule Processing Optimization Technologies on the Sunway Many-Core Processor
  Zhang Zhendong, Wang Tong, Liu Peng
  2024, 61(1): 66-85. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220656
  Abstract FullText HTML PDF
  Runtime Fault Location Method for Sunway Supercomputer
  Gao Jiangang, Zheng Yan, Yu Kang, Peng Dajia, Li Hongliang, Liu Yong, He Wangquan, Chen Dexun, Wang Fei
  2024, 61(1): 86-97. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220821
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and Analysis Method of TTI Program Based on RPU
  Gao Yinkang, Chen Xianglan, Gong Xiaohang, Jiang Binze, Li Xi, Zhou Xuehai
  2024, 61(1): 98-119. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220730
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Universal Domain Adaptation
  He Qiuyan, Deng Minghua
  2024, 61(1): 120-144. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220935
  Abstract FullText HTML PDF
  Solving GuanDan Poker Games with Deep Reinforcement Learning
  Ge Zhenxing, Xiang Shuai, Tian Pinzhuo, Gao Yang
  2024, 61(1): 145-155. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220697
  Abstract FullText HTML PDF
  Electroencephalogram Clustering with Multiple Regularization Constrained Pseudo Label Propagation Optimization
  Dai Chenglong, Li Guanghui, Li Dong, Shen Jiahua, Pi Dechang
  2024, 61(1): 156-171. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220295
  Abstract FullText HTML PDF
  Concept Drift Convergence Method Based on Adaptive Deep Ensemble Networks
  Guo Husheng, Sun Ni, Wang Jiahao, Wang Wenjian
  2024, 61(1): 172-183. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220835
  Abstract FullText HTML PDF
  Event Detection Based on Hierarchical Latent Semantic-Driven Network
  Xiao Mengnan, He Ruifang, Ma Jinsong
  2024, 61(1): 184-195. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220447
  Abstract FullText HTML PDF
  Personalized Federated Learning Method Based on Attention-Enhanced Meta-Learning Network
  Gao Yujia, Wang Pengfei, Liu Liang, Ma Huadong
  2024, 61(1): 196-208. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220922
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimizing Deep Neural Network Based on Interpretability Analysis
  Wu Huanhuan, Xie Ruilin, Qiao Yuanxin, Chen Xiang, Cui Zhanqi
  2024, 61(1): 209-220. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220803
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Textual Backdoor Attack and Defense
  Zheng Mingyu, Lin Zheng, Liu Zhengxiao, Fu Peng, Wang Weiping
  2024, 61(1): 221-242. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220340
  Abstract FullText HTML PDF
  Trusted Execution Environment: State-of-the-Art and Future Directions
  Zhang Fengwei, Zhou Lei, Zhang Yiming, Ren Mingde, Deng Yunjie
  2024, 61(1): 243-260. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202221016
  Abstract FullText HTML PDF
  A Side Channel Attack Based on Multi-Source Data Aggregation Neural Network
  Zhang Runlian, Pan Zhaoxuan, Li Jinlin, Wu Xiaonian, Wei Yongzhuang
  2024, 61(1): 261-270. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220172
  Abstract FullText HTML PDF