Advanced Search

  column
  A Survey of Artificial Intelligence Chip
  Han Dong, Zhou Shengyuan, Zhi Tian, Chen Yunji, Chen Tianshi
  2019, 56(1): 7-22. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180693
  Abstract FullText HTML PDF
  Revisiting the Architecture and System of Flash-Based Storage
  Lu Youyou, Yang Zhe, Shu Jiwu
  2019, 56(1): 23-34. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180772
  Abstract FullText HTML PDF
  Practice of Chip Agile Development: Labeled RISC-V
  Yu Zihao, Liu Zhigang, Li Yiwei, Huang Bowen, Wang Sa, Sun Ninghui, Bao Yungang
  2019, 56(1): 35-48. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180771
  Abstract FullText HTML PDF
  Parallel Learning Architecture of micROS Powering the Ability of Life-Long Autonomous Learning
  Dai Huadong, Yi Xiaodong, Wang Yanzhen, Wang Zhiyuan, Yang Xuejun
  2019, 56(1): 49-57. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180776
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Situation and Prospects of Operating System Virtualization
  Wu Song, Wang Kun, Jin Hai
  2019, 56(1): 58-68. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180720
  Abstract FullText HTML PDF
  Edge Computing: State-of-the-Art and Future Directions
  Shi Weisong, Zhang Xingzhou, Wang Yifan, Zhang Qingyang
  2019, 56(1): 69-89. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180760
  Abstract FullText HTML PDF
  Zone-Oriented Architecture: An Architectural Style for Smart Web of Everything
  Xu Zhiwei, Zeng Chen, Chao Lu, Peng Xiaohui
  2019, 56(1): 90-102. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180775
  Abstract FullText HTML PDF
  Anonymous Communication and Darknet: A Survey
  Luo Junzhou, Yang Ming, Ling Zhen, Wu Wenjia, Gu Xiaodan
  2019, 56(1): 103-130. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180769
  Abstract FullText HTML PDF
  New Devolopment of Information Security——For the 60th Anniversary of Journal of Computer Research and Development
  Cao Zhenfu
  2019, 56(1): 131-137. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180756
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey on Inductive Logic Programming
  Dai Wangzhou, Zhou Zhihua
  2019, 56(1): 138-154. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180759
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep Learning for Digital Geometry Processing and Analysis: A Review
  Xia Qing, Li Shuai, Hao Aimin, Zhao Qinping
  2019, 56(1): 155-182. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180709
  Abstract FullText HTML PDF
  Current Research Status and Prospects on Multimedia Content Understanding
  Peng Yuxin, Qi Jinwei, Huang Xin
  2019, 56(1): 183-208. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180770
  Abstract FullText HTML PDF
  The State of the Art and Future Tendency of Smart Education
  Zheng Qinghua, Dong Bo, Qian Buyue, Tian Feng, Wei Bifan, Zhang Weizhan, Liu Jun
  2019, 56(1): 209-224. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180758
  Abstract FullText HTML PDF