Advanced Search

  column
  Protection Methods for Cloud Data Security
  Shen Jian, Zhou Tianqi, Cao Zhenfu
  2021, 58(10): 2079-2098. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210805
  Abstract FullText HTML PDF
  Data Privacy-Preserving for Blockchain: State of the Art and Trends
  Wang Chenxu, Cheng Jiacheng, Sang Xinxin, Li Guodong, Guan Xiaohong
  2021, 58(10): 2099-2119. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210804
  Abstract FullText HTML PDF
  Detection and Analysis Technology of Cybercrime
  Hong Geng, Yang Sen, Ye Han, Yang Zhemin, Yang Min
  2021, 58(10): 2120-2139. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210855
  Abstract FullText HTML PDF
  Software Security Vulnerability Mining Based on Deep Learning
  Gu Mianxue, Sun Hongyu, Han Dan, Yang Su, Cao Wanying, Guo Zhen, Cao Chunjie, Wang Wenjie, Zhang Yuqing
  2021, 58(10): 2140-2162. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210620
  Abstract FullText HTML PDF
  Secure Multiparty Computation and Application in Machine Learning
  Guo Juanjuan, Wang Qiongxiao, Xu Xin, Wang Tianyu, Lin Jingqiang
  2021, 58(10): 2163-2186. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210626
  Abstract FullText HTML PDF
  Review of Coded Computing
  Zheng Tengfei, Zhou Tongqing, Cai Zhiping, Wu Hongjia
  2021, 58(10): 2187-2212. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210496
  Abstract FullText HTML PDF
  Key-Recovery Attack on Reduced-Round AES-128 Using the Exchange-Equivalence
  Zhang Li, Wu Wenling, Zhang Lei, Zheng Yafei
  2021, 58(10): 2213-2221. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210549
  Abstract FullText HTML PDF
  Flexible Fine-Grained Authorization Public Key Encryption with Equality Test Under Standard Model
  Deng Xiangtian, Qian Haifeng
  2021, 58(10): 2222-2237. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210596
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Platform Efficient Implementation and Optimization of Aigis-enc Algorithm
  Shen Shiyu, He Feng, Zhao Yunlei
  2021, 58(10): 2238-2252. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210617
  Abstract FullText HTML PDF
  Provably Secure Traceable Attribute-Based Sanitizable Signature Scheme in the Standard Model
  Li Jiguo, Zhu Liufu, Liu Chengdong, Lu Yang, Han Jinguang, Wang Huaqun, Zhang Yichen
  2021, 58(10): 2253-2264. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210669
  Abstract FullText HTML PDF
  Anonymous Authentication and Key Agreement Protocol for 5G-V2V Based on PUF
  Hou Wanyu, Sun Yu, Li Dawei, Cui Jian, Guan Zhenyu, Liu Jianwei
  2021, 58(10): 2265-2277. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210486
  Abstract FullText HTML PDF
  Adaptor Signature Scheme Based on the SM2 Digital Signature Algorithm
  Peng Cong, Luo Min, He Debiao, Huang Xinyi
  2021, 58(10): 2278-2286. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210645
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multi-Pattern Hiding Dynamic Symmetric Searchable Encryption Based on Differential Privacy
  Zhao Ziting, Xu Yin, Song Xiangfu, Jiang Han
  2021, 58(10): 2287-2300. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210614
  Abstract FullText HTML PDF
  SOTS: A Hash Function-Based Shorter Post-Quantum Digital Signature Scheme
  Wei Hongru, Huang Jingyi
  2021, 58(10): 2300-2309. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210619
  Abstract FullText HTML PDF
  One-Time Chameleon Hash Function and Its Application in Redactable Blockchain
  Gao Wei, Chen Liqun, Tang Chunming, Zhang Guoyan, Li Fei
  2021, 58(10): 2310-2318. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210653
  Abstract FullText HTML PDF