Advanced Search

  column
  A Low-Latency Storage Engine with Low CPU Overhead
  Liao Xiaojian, Yang Zhe, Yang Hongzhang, Tu Yaofeng, Shu Jiwu
  2022, 59(3): 489-498. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210574
  Abstract FullText HTML PDF
  A Scalable Timestamp-Based Durable Software Transactional Memory
  Liu Chaojie, Wang Fang, Zou Xiaomin, Feng Dan
  2022, 59(3): 499-517. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210565
  Abstract FullText HTML PDF
  PPO-Based Automated Quantization for ReRAM-Based Hardware Accelerator
  Wei Zheng, Zhang Xingjun, Zhuo Zhimin, Ji Zeyu, Li Yonghao
  2022, 59(3): 518-532. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210551
  Abstract FullText HTML PDF
  Energy-Efficient Floating-Point Memristive In-Memory Processing System Based on Self-Selective Mantissa Compaction
  Ding Wenlong, Wang Chengning, Tong Wei
  2022, 59(3): 533-552. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210580
  Abstract FullText HTML PDF
  Endurance Aware Out-of-Place Update for Persistent Memory
  Cai Changxing, Du Yajuan, Zhou Taiyu
  2022, 59(3): 553-567. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210541
  Abstract FullText HTML PDF
  DRAM-Based Victim Cache for Page Migration Mechanism on Heterogeneous Main Memory
  Pei Songwen, Qian Yihuan, Ye Xiaochun, Liu Haikun, Kong Linghe
  2022, 59(3): 568-581. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210567
  Abstract FullText HTML PDF
  Decoding Method of Reed-Solomon Erasure Codes
  Tang Dan, Cai Hongliang, Geng Wei
  2022, 59(3): 582-596. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210575
  Abstract FullText HTML PDF
  Near-Data Processing-Based Parallel Compaction Optimization for Key-Value Stores
  Sun Hui, Lou Bendong, Huang Jianzhong, Zhao Yuhong, Fu Song
  2022, 59(3): 597-616. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210577
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Variational Inferences in Probabilistic Generative Models
  Chen Yarui, Yang Jucheng, Shi Yancui, Wang Yuan, Zhao Tingting
  2022, 59(3): 617-632. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200637
  Abstract FullText HTML PDF
  Adaptive Classification Algorithm for Concept Drift Data Stream
  Cai Huan, Lu Kezhong, Wu Qirong, Wu Dingming
  2022, 59(3): 633-646. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20201017
  Abstract FullText HTML PDF
  DMFUCP: A Distributed Mining Framework for Universal Companion Patterns on Large-Scale Trajectory Data
  Zhang Jingwei, Liu Shaojian, Yang Qing, Zhou Ya
  2022, 59(3): 647-660. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200648
  Abstract FullText HTML PDF
  Extended Belief Rule Base Reasoning Approach with Missing Data
  Liu Yongyu, Gong Xiaoting, Fang Weijie, Fu Yanggeng
  2022, 59(3): 661-673. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200702
  Abstract FullText HTML PDF
  A Metric Learning Based Unsupervised Domain Adaptation Method with Its Application on Mortality Prediction
  Cai Derun, Li Hongyan
  2022, 59(3): 674-682. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200693
  Abstract FullText HTML PDF
  Tolerance Feature Extension of Substandard Sign Language Recognition with Finite Samples
  Kong Leyi, Zhang Jinyi, Lou Liangliang
  2022, 59(3): 683-693. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200789
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross Face-Voice Matching via Double-Stream Networks and Bi-Quintuple Loss
  Liu Xin, Wang Rui, Zhong Bineng, Wang Nannan
  2022, 59(3): 694-705. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200547
  Abstract FullText HTML PDF
  Convex Polygon Tree for Indexing Field-of-Views
  Miao Xue, Guo Xi, Wang Zhaoshun, Xie Yonghong
  2022, 59(3): 706-719. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200689
  Abstract FullText HTML PDF