Advanced Search

  column
  Data-Pattern-Aware Low-Cost Cloud Log Storage Systems
  Wei Junyu, Zhang Guangyan, Chen Junchao
  2023, 60(11): 2442-2452. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330178
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient and Verifiable Query Mechanism of DAG Blockchain Based on Learned Index
  Chang Jian, Lin Licheng, Li Binhong, Xiao Jiang, Jin Hai
  2023, 60(11): 2455-2468. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330272
  Abstract FullText HTML PDF
  A Coordinator-Free Cross-Shard Transaction Execution for Sharded Permissioned Blockchains
  Que Qifeng, Chen Zhihao, Zhang Zhao, Yang Yanqin, Zhou Aoying
  2023, 60(11): 2469-2488. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330294
  Abstract FullText HTML PDF
  An Open Blockchain Oracle Scheme Based on Decentralized Identity
  Zhang Zhanpeng, Li Kexin, Kan Haibin
  2023, 60(11): 2489-2503. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330200
  Abstract FullText HTML PDF
  A Trustworthy and Fair Blockchain Framework Supporting Adaptive Federated Learning Task
  Zhang Baochen, Huang Yue, Kong Lanju, Li Qingzhong, Li Wenquan, Guo Qiuman
  2023, 60(11): 2504-2519. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330274
  Abstract FullText HTML PDF
  PieBridge:An On-Demand Scalable Cross-Chain Architecture
  Duan Tiantian, Guo Yi, Li Bo, Zhang Hanwen, Song Zhaoxiong, Li Zhongcheng, Zhang Jun, Sun Yi
  2023, 60(11): 2520-2533. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202230284
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Party Cross-Chain Transaction Scheme Based on Distributed Key Generation and Attribute-Based Encryption
  Ma Yuhang, Zhang Liang, Wu Xingyu, Li Ming
  2023, 60(11): 2534-2544. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330305
  Abstract FullText HTML PDF
  Ring Signature Based on the SM9 Digital Signature And Its Application in Blockchain Privacy Protection
  An Haoyang, He Debiao, Bao Zijian, Peng Cong, Luo Min
  2023, 60(11): 2545-2554. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330265
  Abstract FullText HTML PDF
  Attribute Signature Identity Authentication Scheme Based on Blockchain and Trusted Execution Environment
  Ran Jinhao, Cai Dongliang
  2023, 60(11): 2555-2566. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330268
  Abstract FullText HTML PDF
  Blockchain-Assisted Semi-Centralized Federated Learning Framework
  Shi Hongjian, Ma Ruhui, Zhang Weishan, Guan Haibing
  2023, 60(11): 2567-2582. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330286
  Abstract FullText HTML PDF
  A Federated Learning Model for Privacy Protection Based on Blockchain and Dynamic Evaluation
  Liu Wei, Tang Congke, Ma Jie, Tian Zhao, Wang Qi, She Wei
  2023, 60(11): 2583-2593. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202330269
  Abstract FullText HTML PDF
  A Label Cleaning Method of ECG Data Based on Abnormality-Feature Patterns
  Han Jingyu, Chen Wei, Zhao Jing, Lang Hang, Mao Yi
  2023, 60(11): 2594-2610. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220334
  Abstract FullText HTML PDF
  Relationship Aggregation Network for Referring Expression Comprehension
  Guo Wenya, Zhang Ying, Liu Shengzhe, Yang Jufeng, Yuan Xiaojie
  2023, 60(11): 2611-2623. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220019
  Abstract FullText HTML PDF
  Hot Topic Detection of Web Video Based on Cross-Media Semantic Association Enhancement
  Zhang Chengde, Liu Yuxuan, Xiao Xia, Mei Kai
  2023, 60(11): 2624-2637. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220560
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross Face-Voice Matching Method via Bi-Pseudo Label Based Self-Supervised Learning
  Zhu Minghang, Liu Xin, Yu Zhenning, Xu Xing, Zheng Shukai
  2023, 60(11): 2638-2649. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220411
  Abstract FullText HTML PDF
  Task Allocation Model Based on Deep Reinforcement Learning ConsideringPrivacy Protection
  Yang Mingchuan, Zhu Jinghua, Li Yuanjing, Xi Heran
  2023, 60(11): 2650-2659. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220647
  Abstract FullText HTML PDF
  Scientific and Technological Information Oriented Semantics-Adversarial and Media-Adversarial Based Cross-Media Retrieval Method
  Li Ang, Du Junping, Kou Feifei, Xue Zhe, Xu Xin, Xu Mingying, Jiang Yang
  2023, 60(11): 2660-2670. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220430
  Abstract FullText HTML PDF
  Twin Space Based Monocular Image Object Pose All-in-One Labeling Method
  Li Congliang, Sun Shijie, Zhang Zhaoyang, Liu Zedong, Lei Qi, Song Huansheng
  2023, 60(11): 2671-2680. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220383
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on In-Network Storage Systems
  Wang Qing, Li Junru, Shu Jiwu
  2023, 60(11): 2681-2695. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220865
  Abstract FullText HTML PDF