Advanced Search

  column
  Research Advances on Secure Searchable Encryption
  Dong Xiaolei, Zhou Jun, Cao Zhenfu
  2017, 54(10): 2107-2120. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170627
  Abstract FullText HTML PDF
  Recent Advances in Lattice-Based Cryptography
  Zhang Pingyuan, Jiang Han, Cai Jie, Wang Chenguang, Zheng Zhihua, Xu Qiuliang
  2017, 54(10): 2121-2129. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170628
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Internet of Things Security
  Zhang Yuqing, Zhou Wei, Peng Anni
  2017, 54(10): 2130-2143. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170470
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Redactable Signatures
  Ma Jinhua, Liu Jianghua, Wu Wei, Huang Xinyi
  2017, 54(10): 2144-2152. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170646
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Private Preserving Set Intersection Technology
  Shen Liyan, Chen Xiaojun, Shi Jinqiao, Hu Lanlan
  2017, 54(10): 2153-2169. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170461
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Privacy Preserving Techniques for Blockchain Technology
  Zhu Liehuang, Gao Feng, Shen Meng, Li Yandong, Zheng Baokun, Mao Hongliang, Wu Zhen
  2017, 54(10): 2170-2186. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170471
  Abstract FullText HTML PDF
  RAKA: New Authenticated Key Agreement Protocol Based on Ring-LWE
  Yang Yatao, Zhang Yaze, Li Zichen, Zhang Fengjuan, Liu Boya
  2017, 54(10): 2187-2192. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170477
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Hierarchical Identity-Based Encryption Scheme from Learning with Errors
  Ye Qing, Hu Mingxing, Tang Yongli, Liu Kun, Yan Xixi
  2017, 54(10): 2193-2204. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170394
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on the LED Lightweight Cipher Against the Statistical Fault Analysis in Internet of Things
  Li Wei, Ge Chenyu, Gu Dawu, Liao Linfeng, Gao Zhiyong, Guo Zheng, Liu Ya, Liu Zhiqiang, Shi Xiujin
  2017, 54(10): 2205-2214. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170437
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Single Server-Aided k-out-of-n Oblivious Transfer Protocol
  Zhao Shengnan, Jiang Han, Wei Xiaochao, Ke Junming, Zhao Minghao
  2017, 54(10): 2215-2223. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170463
  Abstract FullText HTML PDF
  Security Analysis of Lightweight Block Cipher ESF
  Yin Jun, Ma Chuyan, Song Jian, Zeng Guang, Ma Chuangui
  2017, 54(10): 2224-2231. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170455
  Abstract FullText HTML PDF
  Dual Server Identity-Based Encryption with Equality Test for Cloud Computing
  Wu Libing, Zhang Yubo, He Debiao
  2017, 54(10): 2232-2243. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170446
  Abstract FullText HTML PDF
  Generic Tightly Secure Signature Schemes from Strong Chameleon Hash Functions
  Li Fei, Gao Wei, Wang Guilin, Xie Dongqing, Tang Chunming
  2017, 54(10): 2244-2254. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170422
  Abstract FullText HTML PDF
  An Intrusion Detection Scheme Based on Semi-Supervised Learning and Information Gain Ratio
  Xu Mengfan, Li Xinghua, Liu Hai, Zhong Cheng, Ma Jianfeng
  2017, 54(10): 2255-2267. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170456
  Abstract FullText HTML PDF
  A TrustZone Based Application Protection Scheme in Highly Open Scenarios
  Zhang Yingjun, Feng Dengguo, Qin Yu, Yang Bo
  2017, 54(10): 2268-2283. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170387
  Abstract FullText HTML PDF
  A Method of Constructing the Model of Trusted Virtual Machine Migration
  Shi Yuan, Zhang Huanguo, Wu Fusheng
  2017, 54(10): 2284-2295. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170465
  Abstract FullText HTML PDF
  A System for Scoring the Exploitability of Vulnerability Based Types
  Lei Kenan, Zhang Yuqing, Wu Chensi, Ma Hua
  2017, 54(10): 2296-2309. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170457
  Abstract FullText HTML PDF
  A Virtual Machine Introspection Triggering Mechanism Based on VMFUNC
  Liu Weijie, Wang Lina, Tan Cheng, Xu Lai
  2017, 54(10): 2310-2320. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170452
  Abstract FullText HTML PDF
  Design and Implementation of Mimic Network Operating System
  Wang Zhenpeng, Hu Hongchao, Cheng Guozhen
  2017, 54(10): 2321-2333. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170444
  Abstract FullText HTML PDF
  Detection of Covert and Suspicious DNS Behavior in Advanced Persistent Threats
  Wang Xiaoqi, Li Qiang, Yan Guanghua, Xuan Guangzhe, Guo Dong
  2017, 54(10): 2334-2343. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170403
  Abstract FullText HTML PDF
  Advanced Persistent Threats Detection Game with Expert System for Cloud
  Hu Qing, Lü Shichao, Shi Zhiqiang, Sun Limin, Xiao Liang
  2017, 54(10): 2344-2355. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170433
  Abstract FullText HTML PDF
  A Dynamic Defense Mechanism for SDN DoS Attacks Based on Network Resource Management Technology
  Wang Tao, Chen Hongchang, Cheng Guozhen
  2017, 54(10): 2356-2368. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170389
  Abstract FullText HTML PDF
  Attribute-Based Encryption with Keyword Search in Mobile Cloud Storage
  Su Hang, Zhu Zhiqiang, Sun Lei
  2017, 54(10): 2369-2377. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170431
  Abstract FullText HTML PDF
  A Secure Outsourced Fusion Denoising Scheme in Multiple Encrypted Remote Sensing Images
  Huang Dongmei, Dai Liang, Wei Lifei, Wei Quanmiao, Wu Guojian
  2017, 54(10): 2378-2389. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170427
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Scaling Technology of Bitcoin Blockchain
  Yu Hui, Zhang Zongyang, Liu Jianwei
  2017, 54(10): 2390-2403. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170416
  Abstract FullText HTML PDF
  Compliance Analysis of Authorization Constraints in Business Process
  Bo Yang, Xia Chunhe
  2017, 54(10): 2404-2418. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170397
  Abstract FullText HTML PDF