Advanced Search

  column
  Scientific Big Data Management: Concepts, Technologies and System
  Li Jianhui, Shen Zhihong, Meng Xiaofeng
  2017, 54(2): 235-247. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160847
  Abstract FullText HTML PDF
  Data Management Challenges and Real-Time Processing Technologies in Astronomy
  Yang Chen, Weng Zujian, Meng Xiaofeng, Ren Wei, Xin Rihui, Wang Chunkai, Du Zhihui, Wan Meng, Wei Jianyan
  2017, 54(2): 248-257. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170005
  Abstract FullText HTML PDF
  Data Management Challenges and Event Index Technologies in High Energy Physics
  Cheng Yaodong, Zhang Xiao, Wang Peijian, Zha Li, Hou Di, Qi Yong, Ma Can
  2017, 54(2): 258-266. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160939
  Abstract FullText HTML PDF
  Data Infrastructure for Remote Sensing Big Data: Integration, Management and On-Demand Service
  Li Guoqing, Huang Zhenchun
  2017, 54(2): 267-283. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160837
  Abstract FullText HTML PDF
  Crowdsourcing-Based Scientific Data Processing
  Zhao Jianghua, Mu Shuting, Wang Xuezhi, Lin Qinghui, Zhang Xi, Zhou Yuanchun
  2017, 54(2): 284-294. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160850
  Abstract FullText HTML PDF
  A Secure Index Against Statistical Analysis Attacks
  Hui Zhen, Feng Dengguo, Zhang Min, Hong Cheng
  2017, 54(2): 295-304. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150751
  Abstract FullText HTML PDF
  A New Verifiably Encrypted Signature Scheme from Lattices
  Zhang Yanhua, Hu Yupu
  2017, 54(2): 305-312. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150887
  Abstract FullText HTML PDF
  Android Static Taint Analysis of Dynamic Loading and Reflection Mechanism
  Yue Hongzhou, Zhang Yuqing, Wang Wenjie, Liu Qixu
  2017, 54(2): 313-327. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150928
  Abstract FullText HTML PDF
  A Time-Bound Hierarchical Access Control Scheme for Ubiquitous Sensing Network
  Ma Jun, Guo Yuanbo, Ma Jianfeng, Zhang Qi
  2017, 54(2): 328-337. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150925
  Abstract FullText HTML PDF
  FuzzerAPP:The Robustness Test of Application Component Communication in Android
  Zhang Mi, Yang Li, Zhang Junwei
  2017, 54(2): 338-347. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150993
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Keyword Fuzzy Search over Encrypted Data
  Wang Kaixuan, Li Yuxi, Zhou Fucai, Wang Quanqi
  2017, 54(2): 348-360. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151125
  Abstract FullText HTML PDF
  tsk-shell: An Algorithm for Finding Topic-Sensitive Influential Spreaders
  Gou Chengcheng, Du Pan, He Min, Liu Yue, Cheng Xueqi
  2017, 54(2): 361-368. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150819
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Feature Based Message Transmitting in Mobile Social Network
  Zhu Ziqing, Cao Jiuxin, Zhou Tao, Xu Shuai, Ma Zhuo, Liu Bo
  2017, 54(2): 369-381. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151020
  Abstract FullText HTML PDF
  An Optimized Credit Distribution Model in Social Networks with Time-Delay Constraint
  Deng Xiaoheng, Cao Dejuan, Pan Yan, Shen Hailan, Chen Zhigang
  2017, 54(2): 382-393. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151118
  Abstract FullText HTML PDF
  Circle-Based and Social Connection Embedded Recommendation in LBSN
  Li Xin, Liu Guiquan, Li Lin, Wu Zongda, Ding Junmei
  2017, 54(2): 394-404. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150788
  Abstract FullText HTML PDF
  GeoPMF: A Distance-Aware Tour Recommendation Model
  Zhang Wei, Han Linyu, Zhang Dianlei, Ren Pengjie, Ma Jun, Chen Zhumin
  2017, 54(2): 405-414. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150822
  Abstract FullText HTML PDF
  Budget Constraint Auction Mechanism for Online Video Advertisement
  Yang Xue, Dong Hongbin, Teng Xuyang
  2017, 54(2): 415-427. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160491
  Abstract FullText HTML PDF
  Deadlock Avoiding Based on Future Lockset
  Yu Zhen, Su Xiaohong, Qi Peng, Ma Peijun
  2017, 54(2): 428-445. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150701
  Abstract FullText HTML PDF
  Resource-Delay-Aware Scheduling for Real-Time Tasks in Clouds
  Chen Huangke, Zhu Jianghan, Zhu Xiaomin, Ma Manhao, Zhang Zhenshi
  2017, 54(2): 446-456. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151123
  Abstract FullText HTML PDF