Advanced Search

  column
  Blockchain-Based Data Transparency: Issues and Challenges
  Meng Xiaofeng, Liu Lixin
  2021, 58(2): 237-252. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200017
  Abstract FullText HTML PDF
  Ethical Behavior Discrimination Based on Social News Dataset
  Gu Tianlong, Feng Xuan, Li Long, Bao Xuguang, Li Yunhui
  2021, 58(2): 253-263. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200727
  Abstract FullText HTML PDF
  Fairness Research on Deep Learning
  Chen Jinyin, Chen Yipeng, Chen Yiming, Zheng Haibin, Ji Shouling, Shi Jie, Cheng Yao
  2021, 58(2): 264-280. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200758
  Abstract FullText HTML PDF
  A Secure Multi-Party Computation Protocol for Universal Data Privacy Protection Based on Blockchain
  Liu Feng, Yang Jie, Li Zhibin, Qi Jiayin
  2021, 58(2): 281-290. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200751
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Replica Cloud Data Storage Based on Hierarchical Network Coding
  Xu Guangwei, Shi Chunhong, Feng Xiangyang, Luo Xin, Shi Xiujin, Han Songhua, Li Wei
  2021, 58(2): 293-304. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200340
  Abstract FullText HTML PDF
  An Ant Colony Optimization Algorithms Based Data Update Scheme for Erasure-Coded Storage Systems
  Li Qian, Hu Yupeng, Ye Zhenyu, Xiao Ye, Qin Zheng
  2021, 58(2): 305-318. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200383
  Abstract FullText HTML PDF
  Node-Constraint Store-and-Forward Scheduling Method for Inter-Datacenter Networks
  Lin Xiao, Ji Shuo, Yue Shengnan, Sun Weiqiang, Hu Weisheng
  2021, 58(2): 319-337. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200384
  Abstract FullText HTML PDF
  Content Sifting Storage Mechanism for Cross-Modal Image and Text Data Based on Semantic Similarity
  Liu Yu, Guo Chan, Feng Shuyao, Zhou Ke, Xiao Zhili
  2021, 58(2): 338-355. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200388
  Abstract FullText HTML PDF
  Rethinking Index Design Based on Persistent Memory Device
  Han Shukai, Xiong Ziwei, Jiang Dejun, Xiong Jin
  2021, 58(2): 356-370. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200394
  Abstract FullText HTML PDF
  One-Direction Shift B+-Tree Based on Persistent Memory
  Yan Wei, Zhang Xingjun, Ji Zeyu, Dong Xiaoshe, Ji Chenzhao
  2021, 58(2): 371-383. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200403
  Abstract FullText HTML PDF
  A Distributed Persistent Memory File System Based on RDMA Multicast
  Chen Maotang, Zheng Sheng’an, You Litong, Wang Jingyu, Yan Tian, Tu Yaofeng, Han Yinjun, Huang Linpeng
  2021, 58(2): 384-396. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200369
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multicore-Friendly Persistent Memory Key-Value Store
  Wang Qing, Zhu Bohong, Shu Jiwu
  2021, 58(2): 397-405. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200381
  Abstract FullText HTML PDF
  MixStore: Back-End Storage Based on Persistent Memory and SSD
  Tu Yaofeng, Chen Zhenghua, Han Yinjun, Chen Bing, Guan Donghai
  2021, 58(2): 406-417. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200389
  Abstract FullText HTML PDF
  Estimating QoE for OTT Video Service Through XDR Data Analysis
  Huang Lisheng, Ran Jinye, Luo Jing, Zhang Xiangyin
  2021, 58(2): 418-426. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190759
  Abstract FullText HTML PDF
  Visual Tracking Algorithm Based on Adaptive Spatial Regularization
  Tan Jianhao, Zhang Siyuan
  2021, 58(2): 427-435. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200021
  Abstract FullText HTML PDF
  Infrared and Visible Image Fusion Based on Semantic Segmentation
  Zhou Huabing, Hou Jilei, Wu Wei, Zhang Yanduo, Wu Yuntao, Ma Jiayi
  2021, 58(2): 436-443. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200244
  Abstract FullText HTML PDF