Advanced Search

  column
  Requirements Engineering Under the Background of Artificial Intelligence Preface#br#
  Liu Lin, Li Zhi
  2021, 58(4): 681-682. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.qy0401
  Abstract FullText HTML PDF
  Intelligent Requirements Elicitation and Modeling: A Literature Review
  Wang Ye, Chen Junwu, Xia Xin, Jiang Bo
  2021, 58(4): 683-705. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200740
  Abstract FullText HTML PDF
  An Automated Approach to Generate SysML Models from Restricted Natural Language Requirements in Chinese
  Bao Yang, Yang Zhibin, Yang Yongqiang, Xie Jian, Zhou Yong, Yue Tao, Huang Zhiqiu, Guo Peng
  2021, 58(4): 706-730. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200757
  Abstract FullText HTML PDF
  An Approach for Improving the Requirements Quality of User Stories
  Wang Chunhui, Jin Zhi, Zhao Haiyan, Cui Muyuan
  2021, 58(4): 731-748. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200732
  Abstract FullText HTML PDF
  A User Requirements Preference Analysis Method of Mobile Applications Based on Meta-Path Embedding
  Song Rui, LiTong, Dong Xin, Ding Zhiming
  2021, 58(4): 749-762. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200737
  Abstract FullText HTML PDF
  Automatic Trend Analysis of Mobile App Updates Based on App Changelogs
  Zhong Renyi, WangChong, Liang Peng, Luo Zhong
  2021, 58(4): 763-776. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200756
  Abstract FullText HTML PDF
  Enhancing Requirements Traceability Recovery via a Graph Mining-Based Expansion Learning
  Chen Lei, Wang Dandan, Wang Qing, Shi Lin
  2021, 58(4): 777-793. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200733
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey of Cache-Based Side Channel Countermeasure
  Wang Chong, Wei Shuai, Zhang Fan, Song Ke
  2021, 58(4): 794-810. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200500
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloud-Assisted Attribute-Based Searchable Encryption Scheme on Blockchain
  Niu Shufen, Xie Yaya, Yang Pingping, Du Xiaoni
  2021, 58(4): 811-821. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200041
  Abstract FullText HTML PDF
  A Trust-Based DDoS Discovery Approach for Encrypted Traffic in Cloud Environment
  Pan Yuting, Lin Li
  2021, 58(4): 822-833. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200183
  Abstract FullText HTML PDF
  A Runtime Information Based Defense Technique for Ethereum Smart Contract
  Xiang Jie, Yang Zhemin, Zhou Shunfan, Yang Min
  2021, 58(4): 834-848. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200135
  Abstract FullText HTML PDF
  Security Analysis of Image Encryption Algorithm Based on Block Modulation-Scrambling
  Qu Lingfeng, He Hongjie, Chen Fan, Zhang Shanjun
  2021, 58(4): 849-861. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200011
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey on Graph Processing Accelerators
  Yan Mingyu, Li Han, Deng Lei, Hu Xing, Ye Xiaochun, Zhang Zhimin, Fan Dongrui, Xie Yuan
  2021, 58(4): 862-887. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200110
  Abstract FullText HTML PDF
  A Consistent Hash Data Placement Algorithm Based on Stripe
  Wei Zheng, Dou Yu, Gao Yanzhen, Ma Jie, Sun Ninghui, Xing Jing
  2021, 58(4): 888-903. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190732
  Abstract FullText HTML PDF