Advanced Search

  column
  Adversarial Attacks and Defenses for Deep Learning Models
  Li Minghui, Jiang Peipei, Wang Qian, Shen Chao, Li Qi
  2021, 58(5): 909-926. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200920
  Abstract FullText HTML PDF
  Research and Challenge of Distributed Deep Learning Privacy and Security Attack
  Zhou Chunyi, Chen Dawei, Wang Shang, Fu Anmin, Gao Yansong
  2021, 58(5): 927-943. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200966
  Abstract FullText HTML PDF
  A Review of Fuzzing Techniques
  Ren Zezhong, Zheng Han, Zhang Jiayuan, Wang Wenjie, Feng Tao, Wang He, Zhang Yuqing
  2021, 58(5): 944-963. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20201018
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Progress of Neural Networks Watermarking Technology
  Zhang Yingjun, Chen Kai, Zhou Geng, Lü Peizhuo, Liu Yong, Huang Liang
  2021, 58(5): 964-976. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200978
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey of Intelligent Malware Detection on Windows Platform
  Wang Jialai, Zhang Chao, Qi Xuyan, Rong Yi
  2021, 58(5): 977-994. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200964
  Abstract FullText HTML PDF
  An Unsupervised Method for Timely Exfiltration Attack Discovery
  Feng Yun, Liu Baoxu, Zhang Jinli, Wang Xutong, Liu Chaoge, Shen Mingzhe, Liu Qixu
  2021, 58(5): 995-1005. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200902
  Abstract FullText HTML PDF
  Privacy-Preserving Network Attack Provenance Based on Graph Convolutional Neural Network
  Li Teng, Qiao Wei, Zhang Jiawei, Gao Yiyang, Wang Shenao, Shen Yulong, Ma Jianfeng
  2021, 58(5): 1006-1020. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200942
  Abstract FullText HTML PDF
  A Malicious Code Static Detection Framework Based on Multi-Feature Ensemble Learning
  Yang Wang, Gao Mingzhe, Jiang Ting
  2021, 58(5): 1021-1034. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200912
  Abstract FullText HTML PDF
  Digital Currency Features Oriented Fine-Grained Code Injection Attack Detection
  Sun Cong, Li Zhankui, Chen Liang, Ma Jianfeng, Qiao Xinbo
  2021, 58(5): 1035-1044. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200937
  Abstract FullText HTML PDF
  RAIN: A Lightweight Block Cipher Towards Software, Hardware and Threshold Implementations
  Cao Meichun, Zhang Wenying, Chen Yanqin, Xing Zhaohui, Wu Lei
  2021, 58(5): 1045-1055. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200933
  Abstract FullText HTML PDF
  Security Analysis of SIMON32/64 Based on Deep Learning
  Wang Huijiao, Cong Peng, Jiang Hua, Wei Yongzhuang
  2021, 58(5): 1056-1064. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200900
  Abstract FullText HTML PDF
  Secret Image Sharing Schemes Based on Region Convolution Neural Network
  Liu Yanxiao, Wu Ping, Sun Qindong
  2021, 58(5): 1065-1074. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200898
  Abstract FullText HTML PDF
  GRD-GNN: Graph Reconstruction Defense for Graph Neural Network
  Chen Jinyin, Huang Guohan, Zhang Dunjie, Zhang Xuhong, Ji Shouling
  2021, 58(5): 1075-1091. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200935
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluating Privacy Risks of Deep Learning Based General-Purpose Language Models
  Pan Xudong, Zhang Mi, Yan Yifan, Lu Yifan, Yang Min
  2021, 58(5): 1092-1105. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200908
  Abstract FullText HTML PDF
  An Evasion Algorithm to Fool Fingerprint Detector for Deep Neural Networks
  Qian Yaguan, He Niannian, Guo Yankai, Wang Bin, Li Hui, Gu Zhaoquan, Zhang Xuhong, Wu Chunming
  2021, 58(5): 1106-1117. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200903
  Abstract FullText HTML PDF
  Content Type Based Jumping Probability Caching Mechanism in NDN
  Guo Jiang, Wang Miao, Zhang Yujun
  2021, 58(5): 1118-1128. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190871
  Abstract FullText HTML PDF