Advanced Search

  column
  Disinformation in the Online Information Ecosystem: Detection, Mitigation and Challenges
  Amrita Bhattacharjee, Shu Kai, Gao Min, Liu Huan
  2021, 58(7): 1353-1365. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200979
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantitative Analysis on the Communication of COVID-19 Related Social Media Rumors
  Chen Huimin, Jin Sichen, Lin Wei, Zhu Zeyu, Tong Lingbo, Liu Yipeng, Ye Yining, Jiang Weihan, Liu Zhiyuan, Sun Maosong, Jin Jianbin
  2021, 58(7): 1366-1384. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200818
  Abstract FullText HTML PDF
  Fake Review Detection Based on Joint Topic and Sentiment Pre-Training Model
  Zhang Dongjie, Huang Longtao, Zhang Rong, Xue Hui, Lin Junyu, Lu Yao
  2021, 58(7): 1385-1394. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200817
  Abstract FullText HTML PDF
  A Rumor Detection Approach Based on Multi-Relational Propagation Tree
  Hu Dou, Wei Lingwei, Zhou Wei, Huai Xiaoyong, Han Jizhong, Hu Songlin
  2021, 58(7): 1395-1411. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200810
  Abstract FullText HTML PDF
  Rumor Detection Based on Source Information and Gating Graph Neural Network
  Yang Yanjie, Wang Li, Wang Yuhang
  2021, 58(7): 1412-1424. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200801
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Spreading Mechanism of False Information in Social Networks by Motif Degree
  Xu Mingda, Zhang Zike, Xu Xiaoke
  2021, 58(7): 1425-1435. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200806
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Deep Learning Based Graph Anomaly Detection Methods
  Chen Bofeng, Li Jingdong, Lu Xingjian, Sha Chaofeng, Wang Xiaoling, Zhang Ji
  2021, 58(7): 1436-1455. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200685
  Abstract FullText HTML PDF
  Semantics-Enhanced Multi-Modal Fake News Detection
  Qi Peng, Cao Juan, Sheng Qiang
  2021, 58(7): 1456-1465. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200804
  Abstract FullText HTML PDF
  Global and Temporal-Frequency Attention Based Network in Audio Deepfake Detection
  Wang Chenglong, Yi Jiangyan, Tao Jianhua, Ma Haoxin, Tian Zhengkun, Fu Ruibo
  2021, 58(7): 1466-1475. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200799
  Abstract FullText HTML PDF
  On the Generalization of Face Forgery Detection with Domain Adversarial Learning
  Weng Zejia, Chen Jingjing, Jiang Yugang
  2021, 58(7): 1476-1489. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200803
  Abstract FullText HTML PDF
  Information Propagation Prediction and Specific Information Suppression in Social Networks
  Cao Jiuxin, Gao Qingqing, Xia Rongqing, Liu Weijia, Zhu Xuelin, Liu Bo
  2021, 58(7): 1490-1503. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200809
  Abstract FullText HTML PDF
  Acceleration of Sparse Convolutional Neural Network Based on Coarse-Grained Dataflow Architecture
  Wu Xinxin, Ou Yan, Li Wenming, Wang Da, Zhang Hao, Fan Dongrui
  2021, 58(7): 1504-1517. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200112
  Abstract FullText HTML PDF
  Architecture and Technologies of Flash Memory Based Solid State Drives
  Gao Congming, Shi Liang, Liu Kai, Xue Chun, Shu Jiwu
  2021, 58(7): 1518-1532. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200690
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cache Replacement Algorithm for Industrial Edge Computing Application
  Zhang Lei, Li Lin, Chen Honglong, Daniel Bovensiepen
  2021, 58(7): 1533-1543. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200672
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of OpenFlow Switch Flow Table Overflow Mitigation Techniques
  Xie Shengxu, Xing Changyou, Zhang Guomin, Song Lihua, Hu Guyu
  2021, 58(7): 1544-1562. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200480
  Abstract FullText HTML PDF
  Pinning Control-Based Routing Policy Generation Using Deep Reinforcement Learning
  Sun Penghao, Lan Julong, Shen Juan, Hu Yuxiang
  2021, 58(7): 1563-1572. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200018
  Abstract FullText HTML PDF