Advanced Search

  column
  Adversarial Attacks and Defenses Against Deep Learning Under the Cloud-Edge-Terminal Scenes
  Li Qian, Lin Chenhao, Yang Yulong, Shen Chao, Fang Liming
  2022, 59(10): 2109-2129. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220665
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Data Privacy Security Based on General Data Protection Regulation
  Zhao Jingxin, Yue Xinghui, Feng Chongpeng, Zhang Jing, Li Yin, Wang Na, Ren Jiadong, Zhang Haoxing, Wu Gaofei, Zhu Xiaoyan, Zhang Yuqing
  2022, 59(10): 2130-2163. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220800
  Abstract FullText HTML PDF
  A Review of Adversarial Robustness Evaluation for Image Classification
  Li Zituo, Sun Jianbin, Yang Kewei, Xiong Dehui
  2022, 59(10): 2164-2189. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220507
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Internet of Things Access Control Security
  Liu Qixu, Jin Ze, Chen Canhua, Gao Xinbo, Zheng Ningjun, Fang Yiwei, Feng Yun
  2022, 59(10): 2190-2211. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220510
  Abstract FullText HTML PDF
  Incentive Mechanism Based on Truth Estimation of Private Data for Blockchain-Based Mobile Crowdsensing
  Ying Chenhao, Xia Fuyuan, Li Jie, Si Xueming, Luo Yuan
  2022, 59(10): 2212-2232. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220493
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multi-Factor Reverse Auction Routing Scheme for Cross-Blockchain Payment
  Zhang Qian, Cao Sheng, Zhang Xiaosong
  2022, 59(10): 2233-2246. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220482
  Abstract FullText HTML PDF
  Cloud Secure Auditing Scheme Supporting Key Update and Auditor Replacement
  Zhou Lei, Chen Zhenzhu, Fu Anmin, Su Mang, Yu Yan
  2022, 59(10): 2247-2260. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220529
  Abstract FullText HTML PDF
  Utility-Optimized Local Differential Privacy Set-Valued Data Frequency Estimation Mechanism
  Cao Yiran, Zhu Youwen, He Xingyu, Zhang Yue
  2022, 59(10): 2261-2274. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220504
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Search for Optimal Vector Permutations of uBlock-like Structures
  Li Xiaodan, Wu Wenling, Zhang Li
  2022, 59(10): 2275-2285. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220485
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient and Malicious Secure Three-Party Private Set Intersection Computation Protocols for Small Sets
  Zhang Lei, He Chongde, Wei Lifei
  2022, 59(10): 2286-2298. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220471
  Abstract FullText HTML PDF
  Finding Differential Characteristics of SM4 Algorithm Based on MILP
  Pan Yinxue, Wang Gaoli, Ni Jianqiang
  2022, 59(10): 2299-2308. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220486
  Abstract FullText HTML PDF
  A Multi-User Dynamic Symmetric Searchable Encryption Scheme Supporting Conjunctive Search
  Zhang Lanlan, Cao Weidong, Wang Huaichao
  2022, 59(10): 2309-2322. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220494
  Abstract FullText HTML PDF
  Fishing Leakage of Deep Learning Training Data via Neuron Activation Pattern Manipulation
  Pan Xudong, Zhang Mi, Yang Min
  2022, 59(10): 2323-2337. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220498
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Privacy Preserving 4PC Machine Learning Scheme Based on Secret Sharing
  Yan Yunxue, Ma Ming, Jiang Han
  2022, 59(10): 2338-2347. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220514
  Abstract FullText HTML PDF
  Data Contamination Defense Method for Intelligent Network Intrusion Detection Systems Based on Edge Examples
  Liu Guangrui, Zhang Weizhe, Li Xinjie
  2022, 59(10): 2348-2361. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220509
  Abstract FullText HTML PDF
  A Novel Integrity Measurement Architecture for Embedded Linux Systems
  Jia Qiaowen, Ma Haoyu, Li Yan, Wang Zheyu, Shi Wenchang
  2022, 59(10): 2362-2375. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220525
  Abstract FullText HTML PDF