Advanced Search

  column
  Tracking and Querying over Timeseries Data with Schema Evolution
  Zhao Xin, Wan Yingge, Liu Yingbo
  2022, 59(9): 1869-1886. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220012
  Abstract FullText HTML PDF
  An Exploratory Adaptive FSM Test Method of Intelligent Service Terminal
  Nie Yuge, Yin Beibei, Pei Hanyu, Li Li, Xu Lixin
  2022, 59(9): 1887-1901. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220023
  Abstract FullText HTML PDF
  A Networked Software Optimization Mechanism Based on Gradient-Play
  Shu Chang, Li Qingshan, Wang Lu, Wang Ziqi, Ji Yajiang
  2022, 59(9): 1902-1913. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220016
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep Learning Based Data Race Detection Approach
  Zhang Yang, Qiao Liu, Dong Chunhao, Gao Hongbin
  2022, 59(9): 1914-1928. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220014
  Abstract FullText HTML PDF
  Evaluating the Fitness of Model Deviation Detection Approaches on Self-Adaptive Software Systems
  Tong Yanxiang, Qin Yi, Ma Xiaoxing
  2022, 59(9): 1929-1946. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20220015
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Key Technologies of New Generation Knowledge Graph
  Wang Meng, Wang Haofen, Li Bohan, Zhao Xiang, Wang Xin
  2022, 59(9): 1947-1965. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210829
  Abstract FullText HTML PDF
  A Representation Learning Method of Knowledge Graph Integrating Relation Path and Entity Description Information
  Ning Yuanlong, Zhou Gang, Lu Jicang, Yang Dawei, Zhang Tian
  2022, 59(9): 1966-1979. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210651
  Abstract FullText HTML PDF
  An Alleviate Exposure Bias Method in Joint Extraction of Entities and Relations
  Wang Zhen, Fan Hongjie, Liu Junfei
  2022, 59(9): 1980-1992. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210078
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross-Modal Retrieval with Correlation Feature Propagation
  Zhang Lu, Cao Feng, Liang Xinyan, Qian Yuhua
  2022, 59(9): 1993-2002. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210475
  Abstract FullText HTML PDF
  Weakly-Supervised Contrastive Learning Framework for Few-Shot Sentiment Classification Tasks
  Lu Shaoshuai, Chen Long, Lu Guangyue, Guan Ziyu, Xie Fei
  2022, 59(9): 2003-2014. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210699
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross-Domain Trust Prediction Based on tri-training and Extreme Learning Machine
  Wang Yan, Tong Xiangrong
  2022, 59(9): 2015-2026. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210467
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimal Scale Selection for Generalized Multi-Scale Set-Valued Decision Systems
  Hu Jun, Chen Yan, Zhang Qinghua, Wang Guoyin
  2022, 59(9): 2027-2038. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210196
  Abstract FullText HTML PDF
  An Approach for Training Moral Agents via Reinforcement Learning
  Gu Tianlong, Gao Hui, Li Long, Bao Xuguang, Li Yunhui
  2022, 59(9): 2039-2050. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210474
  Abstract FullText HTML PDF
  Protein-Drug Interaction Prediction Based on Attention Feature Fusion
  Hua Yang, Li Jinxing, Feng Zhenhua, Song Xiaoning, Sun Jun, Yu Dongjun
  2022, 59(9): 2051-2065. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210134
  Abstract FullText HTML PDF
  Parameterized Fuzzy Decision Implication
  Wang Qi, Li Deyu, Zhai Yanhui, Zhang Shaoxia
  2022, 59(9): 2066-2074. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210539
  Abstract FullText HTML PDF
  Node Localization Protocol with Adjustable Privacy Protection Capability
  Chen Yan, Gao Zhenguo, Wang Haijun, Ouyang Yun, Gou Jin
  2022, 59(9): 2075-2088. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210009
  Abstract FullText HTML PDF
  Reversible Data Hiding in Encrypted Images Based on Pixel Prediction and Block Labeling
  She Xiaomeng, Du Yang, Ma Wenjing, Yin Zhaoxia
  2022, 59(9): 2089-2100. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210495
  Abstract FullText HTML PDF