Advanced Search

  column
  Analyzing and Modeling of Nodes Churn for Large-Scale P2P Reliable Media Streaming
  Yue Guangxue, Li Renfa
  2012, 49(2): 217-230.
  Abstract PDF
  A Game Control Scheme Based on Prediction of Trust and Service for Wireless Access Service
  Gui Jinsong and Wu Min
  2012, 49(2): 231-242.
  Abstract PDF
  An Accurate Fingerprinting Localization Algorithm Based on Common Beacons
  Zhao Fang, Luo Haiyong, Ma Yan, Xu Junjun
  2012, 49(2): 243-252.
  Abstract PDF
  Design of MAC Scheme in Multi-Channel Multi-Radio WMNs
  Luo Juan, Pan Chen, and Li Renfa
  2012, 49(2): 253-260.
  Abstract PDF
  Survey of End-to-End Multipath Transport Protocol
  Yang Wang, Li Hewu, Wu Qian, Wu Jianping
  2012, 49(2): 261-269.
  Abstract PDF
  TCLM-P2P: Task Collaboration Logic Model Oriented to P2P Community
  Wang Yang, Wang Ruchuan, Yan Yuanting, Han Zhijie, Zhao Baohua
  2012, 49(2): 270-277.
  Abstract PDF
  A Topology Constructing Algorithm Based on Punishment and Cultivation in Mobile P2P
  Liu Jiaqi, Chen Zhigang, Li Deng, Ren Zhong
  2012, 49(2): 278-285.
  Abstract PDF
  Network Architecture Design for Data Centers Towards Cloud Computing
  Wang Cong, Wang Cuirong, Wang Xingwei, Jiang Dingde
  2012, 49(2): 286-293.
  Abstract PDF
  Reverse Hash Chain Traversal Based on Binary Tree
  Fu Jianqing, Wu Chunming, Wu Jiyi, Ping Lingdi
  2012, 49(2): 294-303.
  Abstract PDF
  Key Agreement Protocol for Wireless Sensor Networks Using Self-Certified Public Key System
  Ren Yongjun, Wang Jiandong, Xu Dazhuan, Zhuang Yi, Wang Jian
  2012, 49(2): 304-311.
  Abstract PDF
  Adaptive Neighbor Multi-Objective Evolutionary Algorithm Based on Hypervolume Indicator
  Zheng Jinhua, Li Ke, Li Miqing, and Wen Shihua
  2012, 49(2): 312-326.
  Abstract PDF
  Rough Approximation Spaces and Belief Structures in Infinite Universes of Discourse
  Wu Weizhi, Mi Jusheng, Li Tongjun
  2012, 49(2): 327-336.
  Abstract PDF
  An Effective Model and Algorithm for Community Detection in Social Networks
  Lin Youfang, Wang Tianyu, Tang Rui, Zhou Yuanwei, Huang Houkuan
  2012, 49(2): 337-345.
  Abstract PDF
  Balancing Method for Skewed Training Set in Data Mining
  Li Xiongfei, Li Jun, Qu Chengwei, Liu Lijuan, Sun Tao
  2012, 49(2): 346-353.
  Abstract PDF
  A Feature Selection Method Based on Maximal Marginal Relevance
  Liu He, Zhang Xianghong, Liu Dayou, Li Yanjun, Yin Lijun
  2012, 49(2): 354-360.
  Abstract PDF
  Constrained Conditional Random Fields for Semantic Annotation of Web Data
  Dong Yongquan, Li Qingzhong, Ding Yanhui, Peng Zhaohui
  2012, 49(2): 361-371.
  Abstract PDF
  An Unsupervised Feature Selection Approach Based on Mutual Information
  Xu Junling, Zhou Yuming, Chen Lin, Xu Baowen
  2012, 49(2): 372-382.
  Abstract PDF
  A Fast and Adaptive Object Tracking Method
  Li Shanqing, Tang Liang, Liu Keyan, Wang Lei
  2012, 49(2): 383-391.
  Abstract PDF
  Simulation-Based Non-Linear Methods for the Estimation of Execution Cycles of ARM Programs
  Kong Liangliang, Jiang Jianhui, Xiao Jie, and Jiang Yuanyuan
  2012, 49(2): 392-401.
  Abstract PDF
  Representing and Perceiving Environment of Complex Self-Adaptive Multi-Agent Systems
  Dong Menggao, Mao Xinjun, Guo Yi, Qi Zhichang
  2012, 49(2): 402-412.
  Abstract PDF
  Real-Time Systems Contact Checking and Resolution Based on Time Petri Net
  Zhou Hang, Huang Zhiqiu, Zhu Yi, Xia Liang, Liu Linyuan
  2012, 49(2): 413-420.
  Abstract PDF
  JavaScript Typing System with Prediction
  Li Shisheng, Cheng Buqi, Li Xiaofeng, Sun Guangzhong, Chen Guoliang
  2012, 49(2): 421-431.
  Abstract PDF
  Triangulation of Implicit Surfaces via Shell-Space Partition
  Gao Shanshan, Zhang Caiming, Zhou Yuanfeng, Bo Pengbo
  2012, 49(2): 432-442.
  Abstract PDF
  A Test Compression Scheme Based on LFSR Reseeding and Optimized Coding
  Chen Tian, Liang Huaguo, Wang Wei, Yi Maoxiang, Huang Zhengfeng
  2012, 49(2): 443-451.
  Abstract PDF