Advanced Search

  column
  Motor Imagery Classification Based on Multiscale Feature Extraction and Squeeze-Excitation Model
  Jia Ziyu, Lin Youfang, Liu Tianhang, Yang Kaixin, Zhang Xinwang, Wang Jing
  2020, 57(12): 2481-2489. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200723
  Abstract FullText HTML PDF
  Learning to Rank for Evolution Trend Evaluation of Online Public Opinion Events
  Qin Tao, Shen Zhuang, Liu Huan, Chen Zhouguo
  2020, 57(12): 2490-2500. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200725
  Abstract FullText HTML PDF
  Hybrid Human-Machine Active Search over Knowledge Graph
  Wang Meng, Wang Jingting, Jiang Yinlin, Qi Guilin
  2020, 57(12): 2501-2513. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200750
  Abstract FullText HTML PDF
  Rule-Guided Joint Embedding Learning of Knowledge Graphs
  Yao Siyu, Zhao Tianzhe, Wang Ruijie, Liu Jun
  2020, 57(12): 2514-2522. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200741
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Advances on Knowledge Tracing Models in Educational Big Data
  Hu Xuegang, Liu Fei, Bu Chenyang
  2020, 57(12): 2523-2546. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190767
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Feature Information Fusion LSTM-RNN Detection for OSA
  Zhu Zhaokun, Li Jinbao
  2020, 57(12): 2547-2555. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190583
  Abstract FullText HTML PDF
  Hypergraph-Based Personalized Recommendation & Optimization Algorithm in EBSN
  Yu Yaxin, Zhang Wenchao, Li Zhenguo, Li Ying
  2020, 57(12): 2556-2570. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190275
  Abstract FullText HTML PDF
  An Asynchronous Federated Learning Mechanism for Edge Network Computing
  Lu Xiaofeng, Liao Yuying, Pietro Lio, Pan Hui
  2020, 57(12): 2571-2582. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190754
  Abstract FullText HTML PDF
  Text Sentiment Orientation Analysis of Multi-Channels CNN and BiGRU Based on Attention Mechanism
  Cheng Yan, Yao Leibo, Zhang Guanghe, Tang Tianwei, Xiang Guoxiong, Chen Haomai, Feng Yue, Cai Zhuang
  2020, 57(12): 2583-2595. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190854
  Abstract FullText HTML PDF
  AccSMBO: Using Hyperparameters Gradient and Meta-Learning to Accelerate SMBO
  Cheng Daning, Zhang Hanping, Xia Fen, Li Shigang, Yuan Liang, Zhang Yunquan
  2020, 57(12): 2596-2609. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190670
  Abstract FullText HTML PDF
  Implementation and Optimization of Vector Trigonometric Functions on Phytium Processors
  Shen Jie, Long Biao, Jiang Hao, Huang Chun
  2020, 57(12): 2610-2620. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190721
  Abstract FullText HTML PDF
  A Parallel Star Stencil Algorithm Based on Tessellating
  Cao Hang, Yuan Liang, Huang Shan, Zhang Yunquan, Xu Yongjun, Lu Pengqi, Zhang Guangting
  2020, 57(12): 2621-2634. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190734
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Implementation of Parallel Symmetric Matrix Tridiagonalization Algorithm on GPU Cluster
  Liu Shifang, Zhao Yonghua, Yu Tianyu, Huang Rongfeng
  2020, 57(12): 2635-2647. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190731
  Abstract FullText HTML PDF
  Probabilistic Caching Content Placement Method Based on Content-Centrality
  Li Li, Liu Huanyu, Lu Laifeng
  2020, 57(12): 2648-2661. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190704
  Abstract FullText HTML PDF
  Link Quality Estimator Based on Adaptive General Regression Neural Network
  Shu Jian, Gao Su, Chen Yubin
  2020, 57(12): 2662-2672. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190592
  Abstract FullText HTML PDF
  A Classification Approach Based on Divergence for Network Traffic in Presence of Concept Drift
  Cheng Guang, Qian Dexin, Guo Jianwei, Shi Haibin, Hua, Zhao Yuyu
  2020, 57(12): 2673-2682. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190691
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Data Partitioning Method in Distributed Heterogeneous Bandwidth Environment
  Ma Qingyun, Ji Hangxu, Zhao Yuhai, Mao Keming, Wang Guoren
  2020, 57(12): 2683-2693. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190683
  Abstract FullText HTML PDF
  Data Constraint Generation Technology for Microprocessor Instruction Verification Based on SMT Solver
  Tan Jian, Luo Qiaoling, Wang Liyi, Hu Xiahui, Fan Hao, Xu Zhan
  2020, 57(12): 2694-2702. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190718
  Abstract FullText HTML PDF
  Causal-Pdh: Causal Consistency Model for NoSQL Distributed Data Storage Using HashGraph
  Tian Junfeng, Wang Yanbiao
  2020, 57(12): 2703-2716. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190686
  Abstract FullText HTML PDF