Advanced Search

  column
  Survey on Automatic Text Summarization
  Li Jinpeng, Zhang Chuang, Chen Xiaojun, Hu Yue, Liao Pengcheng
  2021, 58(1): 1-21. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190785
  Abstract FullText HTML PDF
  Deep Neural Architecture Search: A Survey
  Meng Ziyao, Gu Xue, Liang Yanchun, Xu Dong, Wu Chunguo
  2021, 58(1): 22-33. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190851
  Abstract FullText HTML PDF
  Label-Specific Features Learning for Feature-Specific Labels Association Mining
  Cheng Yusheng, Zhang Lulu, Wang Yibin, Pei Gensheng
  2021, 58(1): 34-47. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190674
  Abstract FullText HTML PDF
  Video Anomaly Detection Based on Space-Time Fusion Graph Network Learning
  Zhou Hang, Zhan Yongzhao, Mao Qirong
  2021, 58(1): 48-59. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200264
  Abstract FullText HTML PDF
  Safe Tri-training Algorithm Based on Cross Entropy
  Zhang Yong, Chen Rongrong, Zhang Jing
  2021, 58(1): 60-69. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190838
  Abstract FullText HTML PDF
  Target Community Detection with User Interest Preferences and Influence
  Liu Haijiao, Ma Huifang, Zhao Qiqi, Li Zhixin
  2021, 58(1): 70-82. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190775
  Abstract FullText HTML PDF
  Fault Detection Context Based Equivalent Mutant Identification Algorithm
  Yu Chang, Wang Yawen, Lin Huan, Gong Yunzhan
  2021, 58(1): 83-97. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190817
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Network of Distributed Deep Learning Training
  Zhu Hongrui, Yuan Guojun, Yao Chengji, Tan Guangming, Wang Zhan, Hu Zhongzhe, Zhang Xiaoyang, An Xuejun
  2021, 58(1): 98-115. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190881
  Abstract FullText HTML PDF
  Video Delivery over Named Data Networking: A Survey
  Hu Xiaoyan, Tong Zhongq, Xu Ke, Zhang Guoqiang, Zheng Shaoqi, Zhao Lixia, Cheng Guang, Gong Jian
  2021, 58(1): 116-136. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190697
  Abstract FullText HTML PDF
  Resource Management of Service Function Chain in NFV Enabled Network: A Survey
  Zu Jiachen, Hu Guyu, Yan Jiajie, Li Shiji
  2021, 58(1): 137-152. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190823
  Abstract FullText HTML PDF
  FlexTSN: A Flexible TSN Switch Implementation Model
  Yang Xiangrui, Yan Jinli, Chen Bo, Peng Jintao, Li Junshuai, Quan Wei, Sun Zhigang
  2021, 58(1): 153-163. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190784
  Abstract FullText HTML PDF
  Accelerating Byzantine Fault Tolerance with In-Network Computing
  Yang Fan, Zhang Peng, Wang Zhan, Yuan Guojun, An Xuejun
  2021, 58(1): 164-177. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190723
  Abstract FullText HTML PDF
  ECC Multi-Label Code Smell Detection Method Based on Ranking Loss
  Wang Jina, Chen Junhua, Gao Jianhua
  2021, 58(1): 178-188. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190836
  Abstract FullText HTML PDF
  Recommending Interface Patches for Forward Porting of Linux Device Drivers Based on Existing Instances
  Li Bin, He Yeping, Ma Hengtai, Rui Jianwu
  2021, 58(1): 189-207. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200284
  Abstract FullText HTML PDF
  A Qualitative Evaluation Approach for Requirement Change Technical Debt Based on Marginal Contribution
  Zhang Yunjie, Zhang Xuan, Wang Xu, Ren Junmin, Tang Ziqi
  2021, 58(1): 208-223. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190459
  Abstract FullText HTML PDF
  Aspect Extraction Model Based on Interactive Feature Representation
  Zeng Biqing, Zeng Feng, Han Xuli, Shang Qi
  2021, 58(1): 224-232. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20190305
  Abstract FullText HTML PDF