Advanced Search

  column
  Survey on Smart Network Interface Card
  Ma Xiaoxiao, Yang Fan, Wang Zhan, Yuan Guojun, An Xuejun
  2022, 59(1): 1-21. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200629
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Chiplet Packaging Structure and Communication Structure
  Chen Guilin, Wang Guanwu, Hu Jian, Wang Kang, Xu Dongzhong
  2022, 59(1): 22-30. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200314
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cache Replacement Policy Based on Instruction Flow Access Pattern Prediction
  Wang Yuqing, Yang Qiusong, Li Mingshu
  2022, 59(1): 31-46. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200503
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Graph Neural Network
  Ma Shuai, Liu Jianwei, Zuo Xin
  2022, 59(1): 47-80. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20201055
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Advances in the Knowledge Tracing Based on Deep Learning
  Liu Tieyuan, Chen Wei, Chang Liang, Gu Tianlong
  2022, 59(1): 81-104. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200848
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross-Domain Adaptive Learning Model Based on Feature Separation
  Li Xin, Li Zhemin, Wei Juhui, Yang Yating, Wang Hongxia
  2022, 59(1): 105-117. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200765
  Abstract FullText HTML PDF
  An Empirical Investigation of Generalization and Transfer in Short Text Matching
  Ma Xinyu, Fan Yixing, Guo Jiafeng, Zhang Ruqing, Su Lixin, Cheng Xueqi
  2022, 59(1): 118-126. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200626
  Abstract FullText HTML PDF
  Concept Drift Class Detection Based on Time Window
  Guo Husheng, Ren Qiaoyan, Wang Wenjian
  2022, 59(1): 127-143. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200562
  Abstract FullText HTML PDF
  ESA: A Novel Privacy Preserving Framework
  Wang Leixia, Meng Xiaofeng
  2022, 59(1): 144-171. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20201042
  Abstract FullText HTML PDF
  A Dual Privacy Protection Method Based on Group Signature and Homomorphic Encryption for Alliance Blockchain
  Diao Yiqing, Ye Ayong, Zhang Jiaomei, Deng Huina, Zhang Qiang, Cheng Baorong
  2022, 59(1): 172-181. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200576
  Abstract FullText HTML PDF
  Differentially Private High-Dimensional Binary Data Publication via Attribute Segmentation
  Hong Jinxin, Wu Yingjie, Cai Jianping, Sun Lan
  2022, 59(1): 182-196. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200701
  Abstract FullText HTML PDF
  Identify Linux Security Vulnerability Fix Patches Automatically
  Zhou Peng, Wu Yanjun, Zhao Chen
  2022, 59(1): 197-208. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200492
  Abstract FullText HTML PDF
  Firmware Binary Comparison Technology Based on Community Detection Algorithm
  Xiao Ruiqing, Fei Jinlong, Zhu Yuefei, Cai Ruijie, Liu Shengli
  2022, 59(1): 209-235. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200778
  Abstract FullText HTML PDF
  Code Search Method Based on the Reachability Analysis of Petri Nets
  Ding Xue’er, Niu Jun, Zhang Kaile, Mao Xinyi
  2022, 59(1): 236-250. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200586
  Abstract FullText HTML PDF