Advanced Search

  column
  Survey on Computer System Simulator
  Liu Yuchen, Wang Jia, Chen Yunji, Jiao Shuai
  2015, 52(1): 3-15. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140104
  Abstract PDF
  Recent Advances in Bayesian Machine Learning
  Zhu Jun, Hu Wenbo
  2015, 52(1): 16-26. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140107
  Abstract PDF
  History and Recent Developments of AVS Video Coding Standards
  Ma Siwei
  2015, 52(1): 27-37. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140106
  Abstract PDF
  Topology Optimization for Minimal Volume in 3D Printing
  Xu Wenpeng, Wang Weiming, Li Hang, Yang Zhouwang, Liu Xiuping, Liu Ligang
  2015, 52(1): 38-44. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140108
  Abstract PDF
  A Replay System for Performance Analysis of Multi-Threaded Programs
  Zheng Long, Liao Xiaofei, Wu Song, Jin Hai
  2015, 52(1): 45-55. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140105
  Abstract PDF
  Feature Selection for Multi-Label Classification Based on Neighborhood Rough Sets
  Duan Jie, Hu Qinghua, Zhang Lingjun, Qian Yuhua, Li Deyu
  2015, 52(1): 56-65. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140544
  Abstract PDF
  An Indirect Branch Prediction for Interpreters
  Huang Mingkai, Liu Xianhua, Tan Mingxing, Xie Zichao, Cheng Xu
  2015, 52(1): 66-82. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20130970
  Abstract PDF
  A Multi-Root I/O Resource Pooling Method Based on Single-Root I/O Virtualization
  Wang Zhan, Cao Zheng, Liu Xiaoli, Su Yong, Li Qiang, An Xuejun, Sun Ninghui
  2015, 52(1): 83-93. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131182
  Abstract PDF
  Green Demands Oriented Data Allocation for Embedded Systems
  He Yanxiang, Yu Tao, Chen Yong, Li Qingan, Jiang Nan, Xu Chao, Wen Weidong
  2015, 52(1): 94-104. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20140485
  Abstract PDF
  Multi-Indices Self-Approximate Optimal Power Consumption Control Model of GPU Clusters
  Wang Haifeng, Chen Qingkui
  2015, 52(1): 105-115. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131195
  Abstract PDF
  Reachability Indexing for Large-Scale Graphs: Studies and Forecasts
  Fu Lizhen, Meng Xiaofeng
  2015, 52(1): 116-129. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131567
  Abstract PDF
  Discovering Extended Conditional Functional Dependencies
  Liu Xianmin, Li Jianzhong
  2015, 52(1): 130-140. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20130691
  Abstract PDF
  A Compound Native Object Model Based on the Strategy of Cross-Language Object Migration
  Huang Yukun, Chen Rong, Pei Xilong, Cao Jing
  2015, 52(1): 141-155. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131166
  Abstract PDF
  A Fine-Grained Information Diffusion Model Based on Node Attributes and Content Features
  Zhou Donghao, Han Wenbao, Wang Yongjun
  2015, 52(1): 156-166. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20130915
  Abstract PDF
  Analysis and Verification of AADL Hierarchical Schedulers
  Fu Ning, Du Chenglie, Li Jianliang, Liu Zhiqiang, Peng Han
  2015, 52(1): 167-176. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20130722
  Abstract PDF
  Video Object Tracking Based on Appearance Models Learning
  Zhang Huanlong, Hu Shiqiang, Yang Guosheng
  2015, 52(1): 177-190. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20130995
  Abstract PDF
  Hidden Topic Variable Graphical Model Based on Deep Learning Framework
  Wu Lei, Zhang Wensheng, Wang Jue
  2015, 52(1): 191-199. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131113
  Abstract PDF
  A Hierarchical Co-Clustering Algorithm for High-Order Heterogeneous Data
  Yang Xinxin, Huang Shaobin
  2015, 52(1): 200-210. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20130493
  Abstract PDF
  Model and Algorithm of Quantum Neural Network Based on the Controlled Hadamard Gates
  Li Panchi, Zhou Hongyan
  2015, 52(1): 211-220. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131016
  Abstract PDF
  Containing Reasoning and Its Conservative Extensionsin Description Logic FL0
  Nie Dengguo, Kang Wangqiang, Cao Fasheng, Wang Ju
  2015, 52(1): 221-228. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131135
  Abstract PDF
  Personal Privacy Protection in the Era of Big Data
  Liu Yahui, Zhang Tieying, Jin Xiaolong, Cheng Xueqi
  2015, 52(1): 229-247. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20131340
  Abstract PDF
  Proving Method of Ownership of Encrypted Files in Cloud De-Duplication Deletion
  Yang Chao, Zhang Junwei, Dong Xuewen, Ma Jianfeng
  2015, 52(1): 248-258. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2015.20130544
  Abstract PDF