Advanced Search

  column
  A Survey on the Approaches of Building Solid State Disk Arrays
  Li Xiangnan, Zhang Guangyan, Li Qiang, Zheng Weimin
  2016, 53(9): 1893-1905. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150910
  Abstract PDF
  A Hybrid Coding Scheme Based on Intra- and Inter-Device Redundancy
  Bian Jianchao, Zha Yaxing, Luo Shoushan, Li Wei
  2016, 53(9): 1906-1917. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150558
  Abstract PDF
  Concurrent Node Reconstruction for Erasure-Coded Storage Clusters
  Huang Jianzhong, Cao Qiang, Huang Siti, Xie Changsheng
  2016, 53(9): 1918-1929. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150075
  Abstract PDF
  A Survey on Security and Privacy of Emerging Non-Volatile Memory
  Xu Yuanchao, Yan Junfeng, Wan Hu, Sun Fengyun, Zhang Weigong, Li Tao
  2016, 53(9): 1930-1942. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150581
  Abstract PDF
  An Approach for Identifying SDC-Causing Instructions by Fault Propagation Analysis
  Ma Junchi, Wang Yun, Cai Zhenbo, Zhang Qingxiang, Wang Ying, Hu Cheng
  2016, 53(9): 1943-1952. DOI: 10.7544/issn1000/1239.2016.20148367
  Abstract PDF
  A Cache Management Algorithm for the Heterogeneous Storage Systems
  Li Yong, Wang Ran, Feng Dan, Shi Zhan
  2016, 53(9): 1953-1963. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150157
  Abstract PDF
  Cost-Sensitive Large Margin Distribution Machine
  Zhou Yuhang, Zhou Zhihua
  2016, 53(9): 1964-1970. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150436
  Abstract PDF
  Model Selection for Gaussian Kernel Support Vector Machines in Random Fourier Feature Space
  Feng Chang, Liao Shizhong
  2016, 53(9): 1971-1978. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150489
  Abstract PDF
  A Clustering Ensemble Algorithm for Incomplete Mixed Data
  Shi Qianyu, Liang Jiye, Zhao Xingwang
  2016, 53(9): 1979-1989. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150592
  Abstract PDF
  A Novel Computation Method for Adaptive Inertia Weight of Task Scheduling Algorithm
  Li Xuejun, Xu Jia, Zhu Erzhou, Zhang Yiwen
  2016, 53(9): 1990-1999. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20151175
  Abstract PDF
  Data Gathering Using Dynamic Clustering Based on WSNs Compressive Sensing Algorithm
  Zhang Ce, Zhang Xia, Li Ou, Wang Chong, Zhang Dalong
  2016, 53(9): 2000-2008. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150459
  Abstract PDF
  The Optimal Beacon Interval for Synchronous MAC in Low Duty-Cycle Wireless Sensor Networks
  Xing Yulong, Chen Yongrui, Yi Weidong, Duan Chenghua
  2016, 53(9): 2009-2015. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150463
  Abstract PDF
  The Redundant Tree Algorithm for Uninterrupted Data Delivery
  Xia Nu, Li Wei, Lu You, Jiang Jian, Shan Feng, Luo Junzhou
  2016, 53(9): 2016-2029. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150380
  Abstract PDF
  A Privacy-Preserving Data Aggregation Scheme in Wireless Sensor Networks
  Fu Shuai, Jiang Qi, Ma Jianfeng
  2016, 53(9): 2030-2038. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150456
  Abstract PDF
  Intrusion Detection Techniques for Industrial Control Systems
  Yang An, Sun Limin, Wang Xiaoshan, Shi Zhiqiang
  2016, 53(9): 2039-2054. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150465
  Abstract PDF
  A Requirements Elicitation Approach Based on Feature Model and Collaborative Filtering
  Peng Zhenlian, Wang Jian, He Keqing, Tang Mingdong
  2016, 53(9): 2055-2066. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150426
  Abstract PDF
  A Temporal Logic with a Semantics Defined on the Static Structure and Dynamic Behavior of Program
  Chen Donghuo, Liu Quan, Jin Haidong, Zhu Fei, Wang Hui
  2016, 53(9): 2067-2084. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150370
  Abstract PDF
  Review of the Design of Data Center Network for Cloud Computing
  Wang Binfeng, Su Jinshu, Chen Lin
  2016, 53(9): 2085-2106. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20150962
  Abstract PDF
  Energy Consumption Modeling and Optimization Analysis for MapReduce
  Liao Bin, Zhang Tao, Yu Jiong, Yin Lutong, Guo Gang, Guo Binglei
  2016, 53(9): 2107-2131. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2016.20148443
  Abstract PDF