Advanced Search

  column
  Location Prediction Model Based on Transportation Mode and Semantic Trajectory
  Zhang Jinglei, Shi Hailong, Cui Li
  2019, 56(7): 1357-1369. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170662
  Abstract FullText HTML PDF
  Cross-Media Clustering by Share and Private Information Maximization
  Yan Xiaoqiang, Ye Yangdong
  2019, 56(7): 1370-1382. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180470
  Abstract FullText HTML PDF
  A Classification Method of Scientific Collaborator Potential Prediction Based on Ensemble Learning
  Ai Ke, Ma Guoshuai, Yang Kaikai, Qian Yuhua
  2019, 56(7): 1383-1395. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180641
  Abstract FullText HTML PDF
  A Method of Minimality-Checking of Diagnosis Based on Subset Consistency Detection
  Tian Naiyu, Ouyang Dantong, Liu Meng, Zhang Liming
  2019, 56(7): 1396-1407. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180192
  Abstract FullText HTML PDF
  The Analysis and Prediction of Spatial-Temporal Talent Mobility Patterns
  Xu Huang, Yu Zhiwen, Guo Bin, Wang Zhu
  2019, 56(7): 1408-1419. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180674
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Objective Evolutionary Sparse Recovery Approach Based on Adaptive Local Search
  Liu Haolin, Chi Jinlong, Deng Qingyong, Peng Xin, Pei Tingrui
  2019, 56(7): 1420-1431. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180557
  Abstract FullText HTML PDF
  Joint Drug Entities and Relations Extraction Based on Neural Networks
  Cao Mingyu, Yang Zhihao, Luo Ling, Lin Hongfei, Wang Jian
  2019, 56(7): 1432-1440. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180714
  Abstract FullText HTML PDF
  A Study of Using TEE on Edge Computing
  Ning Zhenyu, Zhang Fengwei, Shi Weisong
  2019, 56(7): 1441-1453. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180522
  Abstract FullText HTML PDF
  A Blind Watermark Decoder in Nonsubsampled Shearlet Domain Using Bivariate Weibull Distribution
  Niu Panpan, Wang Xiangyang, Yang Siyu, Wen Taotao, Yang Hongying
  2019, 56(7): 1454-1469. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180278
  Abstract FullText HTML PDF
  Critical Memory Data Access Monitor Based on Dynamic Strategy Learning
  Feng Xinyue, Yang Qiusong, Shi Lin, Wang Qing, Li Mingshu
  2019, 56(7): 1470-1487. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180577
  Abstract FullText HTML PDF
  Lightweight Format-Preserving Encryption Algorithm Oriented to Number
  Liu Botao, Peng Changgen, Wu Ruixue, Ding Hongfa, Xie Mingming
  2019, 56(7): 1488-1497. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180745
  Abstract FullText HTML PDF
  Two-Layer Reversible Watermarking Algorithm Using Difference Expansion
  Su Wengui, Shen Yulong, Wang Xiang
  2019, 56(7): 1498-1505. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180736
  Abstract FullText HTML PDF
  Negation and Speculation Scope Detection in Chinese
  Ye Jing, Zou Bowei, Hong Yu, Shen Longxiang, Zhu Qiaoming, Zhou Guodong
  2019, 56(7): 1506-1516. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180725
  Abstract FullText HTML PDF
  User Intent Classification Based on IndRNN-Attention
  Zhang Zhichang, Zhang Zhenwen, Zhang Zhiman
  2019, 56(7): 1517-1524. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180648
  Abstract FullText HTML PDF
  Chinese Text Extraction Method of Natural Scene Images Based on City Monitoring
  Xiao Ke, Dai Shun, He Yunhua, Sun Limin
  2019, 56(7): 1525-1533. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180543
  Abstract FullText HTML PDF
  A Fair Distribution Strategy Based on Shared Fair and Time-Varying Resource Demand
  Li Jie, Zhang Jing, Li Weidong, Zhang Xuejie
  2019, 56(7): 1534-1544. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180798
  Abstract FullText HTML PDF
  An Ultra Lightweight Container that Maximizes Memory Sharing and Minimizes the Runtime Environment
  Zhang Liqing, Guo Dong, Wu Shaoling, Cui Haibo, Wang Wei
  2019, 56(7): 1545-1555. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180511
  Abstract FullText HTML PDF
  Regional Ocean Model Parallel Optimization in “Sunway TaihuLight”
  Wu Qi, Ni Yufang, Huang Xiaomeng
  2019, 56(7): 1556-1566. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180791
  Abstract FullText HTML PDF
  A Massively Parallel Bayesian Approach to Factorization-Based Analysis of Big Time Series Data
  Gao Tengfei, Liu Yongyan, Tang Yunbo, Zhang Lei, Chen Dan
  2019, 56(7): 1567-1577. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180792
  Abstract FullText HTML PDF
  Performance Optimization of Lustre File System Based on Reinforcement Learning
  Zhang Wentao, Wang Lu, Cheng Yaodong
  2019, 56(7): 1578-1586. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180797
  Abstract FullText HTML PDF