Advanced Search

  column
  Computation Protocols: Analyzable Abstractions for Computing Systems
  Xu Zhiwei, Wang Yifan, Zhao Yongwei, Li Chundian
  2020, 57(5): 897-905. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200058
  Abstract FullText HTML PDF
  Brilliance and Darkness: Turing Test
  Yu Jian
  2020, 57(5): 906-911. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190794
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Secure Persistent Memory Storage
  Yang Fan, Li Fei, Shu Jiwu
  2020, 57(5): 912-927. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190820
  Abstract FullText HTML PDF
  An Overview of Monaural Speech Denoising and Dereverberation Research
  Lan Tian, Peng Chuan, Li Sen, Ye Wenzheng, Li Meng, Hui Guoqiang, Lü Yilan, Qian Yuxin, Liu Qiao
  2020, 57(5): 928-953. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190306
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Node Importance Fused Multi-Information for Multi-Relational Social Networks
  Luo Hao, Yan Guanghui, Zhang Meng, Bao Junbo, Li Juncheng, Liu Ting, Yang Bo, Wei Jun
  2020, 57(5): 954-970. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190331
  Abstract FullText HTML PDF
  A Reasoning Method for Qualitative Distance Change Based on OPRA\-4 Direction Relations
  Dong Yiqun, Liu Jiandong, Xu Wenxing, Wang Shuhong
  2020, 57(5): 971-983. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190442
  Abstract FullText HTML PDF
  app Popularity Prediction with Multi-Level Attention Networks
  Zhang Yixuan, Guo Bin, Liu Jiaqi, Ouyang Yi, Yu Zhiwen
  2020, 57(5): 984-995. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190672
  Abstract FullText HTML PDF
  A Pedestrian Tracking Algorithm Based on Multi-Granularity Feature
  Wang Ziye, Miao Duoqian, Zhao Cairong, Luo Sheng, Wei Zhihua
  2020, 57(5): 996-1002. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190280
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Biometrics Template Protection
  Wang Huiyong, Tang Shijie, Ding Yong, Wang Yujue, Li Jiahui
  2020, 57(5): 1003-1021. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190371
  Abstract FullText HTML PDF
  A Fast Traffic Sign Detection Algorithm Based on Three-Scale Nested Residual Structures
  Li Xudong, Zhang Jianming, Xie Zhipeng, Wang Jin
  2020, 57(5): 1022-1036. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190445
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Modal Knowledge-Aware Attention Network for Question Answering
  Zhang Yingying, Qian Shengsheng, Fang Quan, Xu Changsheng
  2020, 57(5): 1037-1045. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190474
  Abstract FullText HTML PDF
  Detection of Persistent Elements in Distributed Monitoring System
  Lu Le, Sun Yu’e, Huang He, Wang Runzhi, Cao Zhen
  2020, 57(5): 1046-1056. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190287
  Abstract FullText HTML PDF
  Updatable Attribute-Based Encryption Scheme Supporting Dynamic Change of User Rights
  Yan Xincheng, Chen Yue, Ba Yang, Jia Hongyong, Wang Zhonghui
  2020, 57(5): 1057-1069. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190254
  Abstract FullText HTML PDF
  An Anonymous Agent Tracking Privacy Preserving Scheme in Mobile Healthcare System
  Luo Entao, Duan Guoyun, Zhou Lei, Zhu Xiaoyu
  2020, 57(5): 1070-1079. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190307
  Abstract FullText HTML PDF
  Model of Trusted Cooperative Service for Edge Computing
  Yue Guangxue, Dai Yasheng, Yang Xiaohui, Liu Jianhua, You Zhenxu, Zhu Youkang
  2020, 57(5): 1080-1102. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190077
  Abstract FullText HTML PDF
  Review on the Development of Microservice Architecture
  Feng Zhiyong, Xu Yanwei, Xue Xiao, Chen Shizhan
  2020, 57(5): 1103-1122. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190460
  Abstract FullText HTML PDF