Advanced Search

  column
  An Energy Consumption Optimization and Evaluation for Hybrid Cache Based on Reinforcement Learning
  Fan Hao, Xu Guangping, Xue Yanbing, Gao Zan, Zhang Hua
  2020, 57(6): 1125-1139. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200010
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimizing Winograd-Based Fast Convolution Algorithm on Phytium Multi-Core CPUs
  Wang Qinglin, Li Dongsheng, Mei Songzhu, Lai Zhiquan, Dou Yong
  2020, 57(6): 1140-1151. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200107
  Abstract FullText HTML PDF
  Efficient Optimization of Graph Computing on High-Throughput Computer
  Zhang Chenglong, Cao Huawei, Wang Guobo, Hao Qinfen, Zhang Yang, Ye Xiaochun, Fan Dongrui
  2020, 57(6): 1152-1163. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200115
  Abstract FullText HTML PDF
  Programming and Developing Environment for FPGA Graph Processing: Survey and Exploration
  Guo Jinyang, Shao Chuanming, Wang Jing, Li Chao, Zhu Haojin, Guo Minyi
  2020, 57(6): 1164-1178. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200106
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cross-Layer Memory Tracing Toolkit for Big Data Application Based on Spark
  Xu Danya, Wang Jing, Wang Li, Zhang Weigong
  2020, 57(6): 1179-1190. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200109
  Abstract FullText HTML PDF
  Performance Optimization of Cache Subsystem in General Purpose Graphics Processing Units: A Survey
  Zhang Jun, Xie Jingcheng, Shen Fanfan, Tan Hai, Wang Lümeng, He Yanxiang
  2020, 57(6): 1191-1207. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20200113
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Advances in the Interpretability of Deep Learning
  Cheng Keyang, Wang Ning, Shi Wenxi, Zhan Yongzhao
  2020, 57(6): 1208-1217. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190485
  Abstract FullText HTML PDF
  Indoor Scene Understanding by Fusing Multi-View RGB-D Image Frames
  Li Xiangpan, Zhang Biao, Sun Fengchi, Liu Jie
  2020, 57(6): 1218-1226. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190578
  Abstract FullText HTML PDF
  Agent Trust Boost via Reinforcement Learning DQN
  Qi Faxin, Tong Xiangrong, Yu Lei
  2020, 57(6): 1227-1238. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190403
  Abstract FullText HTML PDF
  Duration-HyTE: A Time-Aware Knowledge Representation Learning Method Based on Duration Modeling
  Cui Yuanning, Li Jing, Shen Li, Shen Yang, Qiao Lin, Bo Jue
  2020, 57(6): 1239-1251. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190253
  Abstract FullText HTML PDF
  The Construction and Analysis of Classical Chinese Poetry Knowledge Graph
  Liu Yutong, Wu Bin, Bai Ting
  2020, 57(6): 1252-1268. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190641
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Strategy Solution Space Graph Search Algorithm of Real-Time Ride-Sharing Problem
  Guo Yuhan, Zhang Yu, Shen Xueli, Yu Junyu
  2020, 57(6): 1269-1283. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190484
  Abstract FullText HTML PDF
  A Distributed Data Reconstruction Algorithm Based on Jacobi ADMM for Compressed Sensing in Sensor Networks
  Li Guorui, Meng Jie, Peng Sancheng, Wang Cong
  2020, 57(6): 1284-1291. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190587
  Abstract FullText HTML PDF
  HDT: A Heuristic Dynamic Threshold Algorithm to Avoid Reprioritization of LEDBAT
  Ma Aman, Jiang Xianliang, Jin Guang
  2020, 57(6): 1292-1301. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190692
  Abstract FullText HTML PDF
  RGNE:A Network Embedding Method for Overlapping Community Detection Based on Rough Granulation
  Zhao Xia, Zhang Zehua, Zhang Chenwei, Li Xian
  2020, 57(6): 1302-1311. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190572
  Abstract FullText HTML PDF
  NT-EP: A Non-Topology Method for Predicting the Scope of Social Message Propogation
  Liu Zitu, Quan Ziwei, Mao Rubai, Liu Yong, Zhu Jinghua
  2020, 57(6): 1312-1322. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190584
  Abstract FullText HTML PDF
  An Offset Addition Vector Coding Strategy for Supporting Path Tracing Query in RFID-Based Supply Chains
  Liao Guoqiong, Yang Lechuan, Zhang Haiyan, Yang Xianpei
  2020, 57(6): 1323-1334. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190207
  Abstract FullText HTML PDF
  Reverse Nearest Neighbor Query Based on New Index Structure
  Liu Runtao, Liang Jianchuang
  2020, 57(6): 1335-1346. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2020.20190470
  Abstract FullText HTML PDF