Advanced Search

  column
  An Overview of Quantum Optimization
  He Jianhao, Li Lüzhou
  2021, 58(9): 1823-1834. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210276
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantum Algorithm for Spectral Regression
  Pan Shijie, Gao Fei, Wan Linchun, Qin Sujuan, Wen Qiaoyan
  2021, 58(9): 1835-1842. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210366
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantum Error Mitigation: A Review
  Zhang Yukun, Yuan Xiao
  2021, 58(9): 1843-1855. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210367
  Abstract FullText HTML PDF
  An Investigation into Quantum Program Mapping on Superconducting Quantum Computers
  Dou Xinglei, Liu Lei, Chen Yuetao
  2021, 58(9): 1856-1874. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210314
  Abstract FullText HTML PDF
  A Heterogeneous Quantum-Classical Computing System Targeting Noisy Intermediate-Scale Quantum Technology
  Fu Xiang, Zheng Yuzhen, Su Xing, Yu Jintao, Xu Weixia, Wu Junjie
  2021, 58(9): 1875-1896. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210368
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamics of Coherence in Quantum Walk with Two Coins
  Li Meng, Shang Yun
  2021, 58(9): 1897-1905. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210266
  Abstract FullText HTML PDF
  Quantum Hypothesis Testing Mutual Information
  Zhang Shuyi, Xi Zhengjun
  2021, 58(9): 1906-1914. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20210346
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Document Grounded Conversations
  Sun Runxin, Ma Longxuan, Zhang Weinan, Liu Ting
  2021, 58(9): 1915-1924. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200634
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Deep Learning Based Natural Language Interface to Database
  Pan Xuan, Xu Sihan, Cai Xiangrui, Wen Yanlong, Yuan Xiaojie
  2021, 58(9): 1925-1950. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200209
  Abstract FullText HTML PDF
  Research Progress on Image Captioning
  Li Zhixin, Wei Haiyang, Zhang Canlong, Ma Huifang, Shi Zhongzhi
  2021, 58(9): 1951-1974. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200281
  Abstract FullText HTML PDF
  A Method on Long Tail Recommendation Based on Three-Factor Probabilistic Graphical Model
  Feng Chenjiao, Song Peng, Wang Zhiqiang, Liang Jiye
  2021, 58(9): 1975-1986. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200377
  Abstract FullText HTML PDF
  A Collaborative Recommendation Model Based on Enhanced Graph Convolutional Neural Network
  Wang Lei, Xiong Yuning, Li Yunpeng, Liu Yuanyuan
  2021, 58(9): 1987-1996. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200617
  Abstract FullText HTML PDF
  Adversarial Discriminative Domain Adaptation Algorithm with CapsNet
  Dai Hong, Sheng Lijie, Miao Qiguang
  2021, 58(9): 1997-2012. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200569
  Abstract FullText HTML PDF
  Fine-Grained Interview Evaluation Method Based on Keyword Attention
  Chen Chujie, Lü Jianming, Shen Huawei
  2021, 58(9): 2013-2024. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200636
  Abstract FullText HTML PDF
  A Computation Offloading Algorithm with Path Selection Based on K-shell Influence Maximization
  Yue Guangxue, Chen Guanglu, Lu Min, Yang Xiaohui, Liu Jianhua, Huang Chunlan, Yang Zhongming
  2021, 58(9): 2025-2039. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200338
  Abstract FullText HTML PDF
  A Two-Layer Bayes Model: Random Forest Naive Bayes
  Zhang Wenjun, Jiang Liangxiao, Zhang Huan, Chen Long
  2021, 58(9): 2040-2051. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200521
  Abstract FullText HTML PDF
  Car Accident Prediction Based on Macro and Micro Factors in Probability Level
  Zhang Litian, Kong Jiayi, Fan Yihang, Fan Lingjun, Bao Ergude
  2021, 58(9): 2052-2061. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200345
  Abstract FullText HTML PDF
  Axiomatic Characterization of New Hesitant Fuzzy Rough Approximation Operators
  Liu Wen, Mi Jusheng, Sun Yan
  2021, 58(9): 2062-2070. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2021.20200517
  Abstract FullText HTML PDF