Advanced Search

  column
  FAQ-CNN: A Flexible Acceleration Framework for Quantized Convolutional Neural Networks on Embedded FPGAs
  Xie Kunpeng, Lu Ye, Jin Zongming, Liu Yiqing, Gong Cheng, Chen Xinwei, Li Tao
  2022, 59(7): 1409-1427. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210142
  Abstract FullText HTML PDF
  FPGA Fault Tolerance Based on Dynamic Self-Adaptive Redundancy
  Li Zeyu, Wang Quan, Yang Pengfei, Xu Zhiwei, Liang Jinpeng, Gao Ge
  2022, 59(7): 1428-1438. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210181
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Optimization of Federated Learning Efficiency in Mobile Edge Networks
  Sun Bing, Liu Yan, Wang Tian, Peng Shaoliang, Wang Guojun, Jia Weijia
  2022, 59(7): 1439-1469. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210119
  Abstract FullText HTML PDF
  Heterogeneous Network Node Classification Method Based on Graph Convolution
  Xie Xiaojie, Liang Ying, Wang Zisen, Liu Zhengjun
  2022, 59(7): 1470-1485. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210124
  Abstract FullText HTML PDF
  Few-Shot Image Classification Based on Multi-Scale Label Propagation
  Wang Hang, Tian Shengzhao, Tang Qing, Chen Duanbing
  2022, 59(7): 1486-1495. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210376
  Abstract FullText HTML PDF
  Consensus Guided Auto-Weighted Multi-View Clustering
  Yu Xiao, Liu Hui, Lin Yuxiu, Zhang Caiming
  2022, 59(7): 1496-1508. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210126
  Abstract FullText HTML PDF
  Attributed Heterogeneous Information Network Embedding with Self-Attention Mechanism for Product Recommendation
  Wang Honglin, Yang Dan, Nie Tiezheng, Kou Yue
  2022, 59(7): 1509-1521. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210016
  Abstract FullText HTML PDF
  Integrated Spatial Attention and Pose Estimation for Occluded Person Re-Identification
  Yang Jing, Zhang Canlong, Li Zhixin, Tang Yanping
  2022, 59(7): 1522-1532. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20200949
  Abstract FullText HTML PDF
  Bimodal Cooperative Matching Algorithm for the Dynamic Ride-Sharing Problem
  Guo Yuhan, Liu Yongwu
  2022, 59(7): 1533-1552. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210373
  Abstract FullText HTML PDF
  Feature-Over-Field Interaction Factorization Machine for Sparse Contextualized Prediction in Recommender Systems
  Huang Ruoran, Cui Li, Han Chuanqi
  2022, 59(7): 1553-1568. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210031
  Abstract FullText HTML PDF
  Essential Proteins Prediction Method Based on Dynamic Network Segmentation
  Zhong Jiancheng, Fang Zhuo, Qu Zuohang, Zhong Ying, Peng Wei, Pan Yi
  2022, 59(7): 1569-1588. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210391
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey of Network Anomaly Detection Based on Low-Rank Decomposition
  Li Xiaocan, Xie Kun, Zhang Dafang, Xie Gaogang
  2022, 59(7): 1589-1609. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210503
  Abstract FullText HTML PDF
  Approximate k-Nearest Neighbor Queries of Spatial Data Under Local Differential Privacy
  Zhang Xiaojian, Xu Yaxin, Meng Xiaofeng
  2022, 59(7): 1610-1624. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210397
  Abstract FullText HTML PDF
  k-Anonymous Data Privacy Protection Mechanism Based on Optimal Clustering
  Zhang Qiang, Ye Ayong, Ye Guohua, Deng Huina, Chen Aimin
  2022, 59(7): 1625-1635. DOI: 10.7544/issn1000-1239.20210117
  Abstract FullText HTML PDF