Advanced Search

  column
  A Diversified Recommendation Method for UCL in Broadcast-Storage Network
  Gu Liang, Yang Peng, Dong Yongqiang
  2017, 54(8): 1631-1643. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170128
  Abstract FullText HTML PDF
  Adaptive Estimation of Student’s t-Distribution Algorithm for Large-Scale Global Optimization
  Wang Yufeng, Dong Wenyong, Dong Xueshi, Wang Hao
  2017, 54(8): 1644-1654. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170155
  Abstract FullText HTML PDF
  Knowledge Schematization Method Based on Link and Semantic Relationship
  Yang Lin, Zhang Libo, Luo Tiejian, Wan Qiyang, Wu Yanjun
  2017, 54(8): 1655-1664. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170177
  Abstract FullText HTML PDF
  D\+3MOPSO:An Evolutionary Method for Metasearch Rank Aggregation Based on User Preferences
  Tang Xiaoyue, Yu Wei, Li Shijun
  2017, 54(8): 1665-1681. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170187
  Abstract FullText HTML PDF
  Representation Learning Based Relational Inference Algorithm with Semantical Aspect Awareness
  Liu Qiao, Han Minghao, Yang Xiaohui, Liu Yao, Wu Zufeng
  2017, 54(8): 1682-1692. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170200
  Abstract FullText HTML PDF
  Graph-Based Auto-Driving Reasoning Task Scheduling
  Wang Juanjuan, Qiao Ying, Wang Hongan
  2017, 54(8): 1693-1702. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170212
  Abstract FullText HTML PDF
  Variational Optical Flow Estimation Based Super-Resolution Reconstruction for Lung 4D-CT Image
  Geng Fenghuan, Liu Hui, Guo Qiang, Yin Yilong
  2017, 54(8): 1703-1712. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170346
  Abstract FullText HTML PDF
  Interpretable Clustering with Multi-View Generative Model
  Pan Xiaoyan, Lou Zhengzheng, Ji Bo, Ye Yangdong
  2017, 54(8): 1713-1723. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170175
  Abstract FullText HTML PDF
  Aspect-Based Sentiment Analysis Based on Multi-Attention CNN
  Liang Bin, Liu Quan, Xu Jin, Zhou Qian, Zhang Peng
  2017, 54(8): 1724-1735. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170178
  Abstract FullText HTML PDF
  A Meteorological Predication Model Based on Storm and Online Sequential Extreme Learning Machine
  Ouyang Jianquan, Zhou Yong, Tang Huanrong
  2017, 54(8): 1736-1743. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170213
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimal Margin Distribution Ridge Regression
  Chen Jialüe, Jiang Yuan
  2017, 54(8): 1744-1750. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170349
  Abstract FullText HTML PDF
  Hybrid Algorithms for Multi-Objective Balanced Traveling Salesman Problem
  Dong Xueshi, Dong Wenyong, Wang Yufeng
  2017, 54(8): 1751-1762. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170347
  Abstract FullText HTML PDF
  Convex Clustering Combined with Weakly-Supervised Information
  Quan Zhenzhen, Chen Songcan
  2017, 54(8): 1763-1771. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170345
  Abstract FullText HTML PDF
  Physarum Dynamic Optimization Algorithm Based on Energy Mechanism
  Liu Yang, Feng Xiang, Yu Huiqun, Luo Fei
  2017, 54(8): 1772-1784. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170343
  Abstract FullText HTML PDF
  Person Re-Identification Based on Distance Centralization and Projection Vectors Learning
  Ding Zongyuan, Wang Hongyuan, Chen Fuhua, Ni Tongguang
  2017, 54(8): 1785-1794. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170014
  Abstract FullText HTML PDF
  Link Prediction Method Based on Clustering and Decision Tree
  Yang Niya, Peng Tao, Liu Lu
  2017, 54(8): 1795-1803. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170172
  Abstract FullText HTML PDF
  Sentence-Level Machine Translation Quality Estimation Based on Neural Network Features
  Chen Zhiming, Li Maoxi, Wang Mingwen
  2017, 54(8): 1804-1812. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170182
  Abstract FullText HTML PDF
  Learning to Recommend with Collaborative Matrix Factorization for New Users
  Gao Yukai, Wang Xinhua, Guo Lei, Chen Zhumin
  2017, 54(8): 1813-1823. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170188
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Scale Deep Learning for Product Image Search
  Zhou Ye, Zhang Junping
  2017, 54(8): 1824-1832. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170197
  Abstract FullText HTML PDF
  Corpus Construction for Chinese Discourse Topic via Micro-Topic Scheme
  Xi Xuefeng, Chu Xiaomin, Sun Qingying, Zhou Guodong
  2017, 54(8): 1833-1852. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170348
  Abstract FullText HTML PDF
  Latent Group Recommendation Based on Dynamic Probabilistic Matrix Factorization Model Integrated with CNN
  Wang Haiyan, Dong Maowei
  2017, 54(8): 1853-1863. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20170344
  Abstract FullText HTML PDF