Advanced Search

  column
  Loongson Instruction Set Architecture Technology
  Hu Weiwu, Wang Wenxiang, Wu Ruiyang, Wang Huandong, Zeng Lu, Xu Chenghua, Gao Xiang, Zhang Fuxin
  2023, 60(1): 2-16. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202220196
  Abstract FullText HTML PDF
  Asynchronous Network-on-Chip Architecture for Neuromorphic Processor
  Yang Zhijie, Wang Lei, Shi Wei, Peng Linghui, Wang Yao, Xu Weixia
  2023, 60(1): 17-29. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111032
  Abstract FullText HTML PDF
  A WCET Analysis Method for Multi-Core Processors with Multi-Tier Coherence Protocol
  Zhu Yi’an, Shi Xianchen, Yao Ye, Li Lian, Ren Pengyuan, Dong Weizhen, Li Jiayu
  2023, 60(1): 30-42. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111244
  Abstract FullText HTML PDF
  Dataflow Architecture Optimization for Low-Precision Neural Networks
  Fan Zhihua, Wu Xinxin, Li Wenming, Cao Huawei, An Xuejun, Ye Xiaochun, Fan Dongrui
  2023, 60(1): 43-58. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111275
  Abstract FullText HTML PDF
  Overview of the Frontier Progress of Causal Machine Learning
  Li Jianing, Xiong Ruibin, Lan Yanyan, Pang Liang, Guo Jiafeng, Cheng Xueqi
  2023, 60(1): 59-84. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110780
  Abstract FullText HTML PDF
  Prediction of the Positional Propensity Scores Based on Multi Task Learning
  Cao Zelin, Xu Jun, Dong Zhenhua, Wen Jirong
  2023, 60(1): 85-94. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110853
  Abstract FullText HTML PDF
  A Novel Encoding for Model-Based Diagnosis
  Zhou Huisi, Ouyang Dantong, Tian Xinliang, Zhang Liming
  2023, 60(1): 95-102. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110794
  Abstract FullText HTML PDF
  Semi-Supervised Classification Based on Transformed Learning
  Kang Zhao, Liu Liang, Han Meng
  2023, 60(1): 103-111. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110811
  Abstract FullText HTML PDF
  A Time and Relation-Aware Graph Collaborative Filtering for Cross-Domain Sequential Recommendation
  Ren Hao, Liu Baisong, Sun Jinyang, Dong Qian, Qian Jiangbo
  2023, 60(1): 112-124. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110545
  Abstract FullText HTML PDF
  Time Series Anomaly Pattern Recognition Based on Adaptive k Nearest Neighbor
  Wang Ling, Zhou Nan, Shen Peng
  2023, 60(1): 125-139. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202111062
  Abstract FullText HTML PDF
  Knowledge-Enhanced Graph Encoding Method for Metaphor Detection in Text
  Huang Heyan, Liu Xiao, Liu Qian
  2023, 60(1): 140-152. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110927
  Abstract FullText HTML PDF
  Graph Convolution-Enhanced Multi-Channel Decoding Joint Entity and Relation Extraction Model
  Qiao Yongpeng, Yu Yaxin, Liu Shuyue, Wang Ziteng, Xia Zifang, Qiao Jiaqi
  2023, 60(1): 153-166. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110767
  Abstract FullText HTML PDF
  Private Protocol Reverse Engineering Based on Network Traffic: A Survey
  Li Junchen, Cheng Guang, Yang Gangqin
  2023, 60(1): 167-190. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110722
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Cross Technology Communication
  Guo Xiuzhen, He Yuan
  2023, 60(1): 191-205. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110441
  Abstract FullText HTML PDF
  Cache Side-Channel Attacks and Defenses
  Zhang Weijuan, Bai Lu, Ling Yuqing, Lan Xiao, Jia Xiaoqi
  2023, 60(1): 206-222. DOI: 10.7544/issn1000-1239.202110774
  Abstract FullText HTML PDF