Advanced Search

  column
  Stealing Behavior Recognition Method Based on Electricity Characteristics Analysis
  Shi Yuliang, Rong Yiping, Zhu Weiyi
  2018, 55(8): 1599-1608. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180216
  Abstract FullText HTML PDF
  The Automatic Identification of Butterfly Species
  Xie Juanying, Hou Qi, Shi Yinghuan, Lü Peng, Jing Liping, Zhuang Fuzhen, Zhang Junping, Tan Xiaoyang, Xu Shengquan
  2018, 55(8): 1609-1618. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180181
  Abstract FullText HTML PDF
  An Overlapping Community Detection Algorithm Based on Centrality Measurement of Network Node
  Du Hangyuan, Wang Wenjian, Bai Liang
  2018, 55(8): 1619-1630. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180187
  Abstract FullText HTML PDF
  A Distributed Representation Model for Short Text Analysis
  Liang Jiye, Qiao Jie, Cao Fuyuan, Liu Xiaolin
  2018, 55(8): 1631-1640. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180233
  Abstract FullText HTML PDF
  The Social and Conceptual Semantic Extended Search Method for Microblog Short Text
  Cui Wanqiu, Du Junping, Kou Feifei, Li Zhijian, Lee JangMyung
  2018, 55(8): 1641-1652. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180363
  Abstract FullText HTML PDF
  Variant Entropy Profile: A Multi-Granular Information Model for Data on Things with Order-of-Magnitude Compression Ratios
  Chao Lu, Peng Xiaohui, Xu Zhiwei
  2018, 55(8): 1653-1666. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180219
  Abstract FullText HTML PDF
  Left-vs-Right Eye Discrimination Based on Convolutional Neural Network
  Zhong Zhiquan, Yuan Jin, Tang Xiaoying
  2018, 55(8): 1667-1673. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180215
  Abstract FullText HTML PDF
  Predicting Biological Functions of G Protein-Coupled Receptors Based on Fast Multi-Instance Multi-Label Learning
  Wu Jiansheng, Feng Qiaoyu, Yuan Jingzhou, Hu Haifeng, Zhou Jiate, Gao Hao
  2018, 55(8): 1674-1682. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180361
  Abstract FullText HTML PDF
  U-Statistics and Ensemble Learning Based Method for Gene-Gene Interaction Detection
  Guo Yingjie, Liu Xiaoyan, Wu Chenxi, Guo Maozu, Li Ao
  2018, 55(8): 1683-1693. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180365
  Abstract FullText HTML PDF
  A Deep Q-Network Method Based on Upper Confidence Bound Experience Sampling
  Zhu Fei, Wu Wen, Liu Quan, Fu Yuchen
  2018, 55(8): 1694-1705. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180148
  Abstract FullText HTML PDF
  A Reinforcement Learning Algorithm for Traffic Offloading in Dense Heterogeneous Network
  Wang Qian, Nie Xiushan, Yin Yilong
  2018, 55(8): 1706-1716. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180310
  Abstract FullText HTML PDF
  A Measurable Bayesian Network Structure Learning Method
  Qi Xiaolong, Gao Yang, Wang Hao, Song Bei, Zhou Chunlei, Zhang Youwei
  2018, 55(8): 1717-1725. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180197
  Abstract FullText HTML PDF
  Linguistic-Valued Intuitionistic Fuzzy Concept Lattice and Its Application
  Zou Li, Feng Kaihua, Liu Xin
  2018, 55(8): 1726-1734. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180240
  Abstract FullText HTML PDF
  An Algorithm for Computing Core of Boolean Game
  Wang Bo, Liu Jinglei
  2018, 55(8): 1735-1750. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180360
  Abstract FullText HTML PDF
  Exploiting Label Relationships in Multi-Label Classification with Neural Networks
  Song Pan, Jing Liping
  2018, 55(8): 1751-1759. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180362
  Abstract FullText HTML PDF
  Fast Low-Rank Shared Dictionary Learning with Sparsity Constraints on Face Recognition
  Tian Ze, Yang Ming, Li Aishi
  2018, 55(8): 1760-1772. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180364
  Abstract FullText HTML PDF
  Semantical Symbol Mapping Embedding Learning Algorithm for Knowledge Graph
  Yang Xiaohui, Wan Rui, Zhang Haibin, Zeng Yifu, Liu Qiao
  2018, 55(8): 1773-1784. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20180248
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Security Threats and Countermeasures of Network Flow Watermarking
  Zhang Liancheng, Wang Yu, Kong Yazhou, Qiu Han
  2018, 55(8): 1785-1799. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170448
  Abstract FullText HTML PDF
  Publicly Verifiable Databases Scheme with Efficient Updates and Low Storage Overhead
  Wu Qiyu, Zhou Fucai, Wang Qiang, Li Yuxi
  2018, 55(8): 1800-1808. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170320
  Abstract FullText HTML PDF
  Location-Constrained Access Control Model and Verification Methods
  Cao Yan, Huang Zhiqiu, Kan Shuanglong, Peng Huanfeng, Ke Changbo
  2018, 55(8): 1809-1825. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2018.20170250
  Abstract FullText HTML PDF