Advanced Search

  column
  Research Advances on Privacy Preserving in Recommender Systems
  Zhou Jun, Dong Xiaolei, Cao Zhenfu
  2019, 56(10): 2033-2048. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190541
  Abstract FullText HTML PDF
  Privacy and Security Issues in Machine Learning Systems: A Survey
  He Yingzhe, Hu Xingbo, He Jinwen, Meng Guozhu, Chen Kai
  2019, 56(10): 2049-2070. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190437
  Abstract FullText HTML PDF
  Survey on Techniques, Applications and Security of Machine Learning Interpretability
  Ji Shouling, Li Jinfeng, Du Tianyu, Li Bo
  2019, 56(10): 2071-2096. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190540
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey on Automated Exploit Generation
  Zhao Shangru, Li Xuejun, Fang Yue, Yu Yuanping, Huang Weihao, Chen Kai, Su Purui, Zhang Yuqing
  2019, 56(10): 2097-2111. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190655
  Abstract FullText HTML PDF
  From Evolutionary Cryptography to Quantum Artificial Intelligent Cryptography
  Wang Baonan, Hu Feng, Zhang Huanguo, Wang Chao
  2019, 56(10): 2112-2134. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190374
  Abstract FullText HTML PDF
  Security and Privacy Risks in Artificial Intelligence Systems
  Chen Yufei, Shen Chao, Wang Qian, Li Qi, Wang Cong, Ji Shouling, Li Kang, Guan Xiaohong
  2019, 56(10): 2135-2150. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190415
  Abstract FullText HTML PDF
  Effective CP-ABE with Hidden Access Policy
  Wang Yue, Fan Kai
  2019, 56(10): 2151-2159. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190343
  Abstract FullText HTML PDF
  Traceable Outsourcing Attribute-Based Encryption with Attribute Revocation
  Gao Jiaxin, Sun Jiameng, Qin Jing
  2019, 56(10): 2160-2169. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190323
  Abstract FullText HTML PDF
  Distributed Data Encoding Storage Scheme Supporting Updatable Encryption in Cloud
  Yan Xincheng, Chen Yue, Ba Yang, Jia Hongyong, Zhu Yu
  2019, 56(10): 2170-2182. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190351
  Abstract FullText HTML PDF
  A Code Encrypt Technique Based on Branch Condition Obfuscation
  Geng Pu, Zhu Yuefei
  2019, 56(10): 2183-2192. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190368
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Keyword Searchable Encryption Algorithm Based on Semantic Extension
  Xu Guangwei, Shi Chunhong, Wang Wentao, Pan Qiao, Li Feng
  2019, 56(10): 2193-2206. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190378
  Abstract FullText HTML PDF
  A Big Data Security Scheme Based on High-Performance Cryptography Implementation
  Yang Guoqiang, Ding Hangchao, Zou Jing, Jiang Han, Chen Yanqin
  2019, 56(10): 2207-2215. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190390
  Abstract FullText HTML PDF
  Ciphertext-Only Fault Analysis of the MIBS Lightweight Cryptosystem in the Internet of Things
  Li Wei, Cao Shan, Gu Dawu, Li Jiayao, Wang Menglin, Cai Tianpei, Shi Xiujin
  2019, 56(10): 2216-2228. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190406
  Abstract FullText HTML PDF
  Post-Quantum Privacy Preserving Smart Metering System
  Tian Yangtong, Zhang Huang, Xie Shaohao, Zhang Fangguo
  2019, 56(10): 2229-2242. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190402
  Abstract FullText HTML PDF
  Privacy-Preserving Logistic Regression on Vertically Partitioned Data
  Song Lei, Ma Chunguang, Duan Guanghan, Yuan Qi
  2019, 56(10): 2243-2249. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190414
  Abstract FullText HTML PDF
  Reference Image Generation Algorithm for JPEG Image Steganalysis Based on Convolutional Neural Network
  Ren Weixiang, Zhai Liming, Wang Lina, Jia Ju
  2019, 56(10): 2250-2261. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190386
  Abstract FullText HTML PDF
  A Cloud Forensics Method Based on SDS and Cloud Forensics Trend Analysis
  Liu Xuehua, Ding Liping, Liu Wenmao, Zheng Tao, Li Yanfeng, Wu Jingzheng
  2019, 56(10): 2262-2276. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190394
  Abstract FullText HTML PDF
  A Secure and Efficient Map Update Scheme for Autonomous Vehicles
  Lai Chengzhe, Zhang Min, Zheng Dong
  2019, 56(10): 2277-2286. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190314
  Abstract FullText HTML PDF
  An Access Control Method Using Smart Contract for Internet of Things
  Du Ruizhong, Liu Yan, Tian Junfeng
  2019, 56(10): 2287-2298. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190416
  Abstract FullText HTML PDF