Advanced Search

  column
  EasiDARM: Distributed Based Adaptive Register Method for Internet of Things
  Shi Yahu, Shi Hailong, Cui Li
  2019, 56(3): 453-466. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170667
  Abstract FullText HTML PDF
  City-Level IP Geolocation Method Based on Network Node Clustering
  Li Mingyue, Luo Xiangyang, Chai Lixiang, Yuan Fuxiang, GanYong
  2019, 56(3): 467-479. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170473
  Abstract FullText HTML PDF
  Sparse Framework Based Static Taint Analysis Optimization
  Wang Lei, He Dongjie, Li Lian, Feng Xiaobing
  2019, 56(3): 480-495. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180071
  Abstract FullText HTML PDF
  Leveled Fully Homomorphic Encryption Against Adaptive Key Recovery Attacks
  Li Zengpeng, Ma Chunguang, Zhao Minghao
  2019, 56(3): 496-507. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170443
  Abstract FullText HTML PDF
  Graph Degree Histogram Publication Method with Node-Differential Privacy
  Zhang Yuxuan, Wei Jianghong, Li Ji, Liu Wenfen, Hu Xuexian
  2019, 56(3): 508-520. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170886
  Abstract FullText HTML PDF
  Publicly Verifiable Database Model with Full Operations Based on Bilinear Map
  Wang Qiang, Zhou Fucai, Xuan Pengkai, Wu Qiyu
  2019, 56(3): 521-532. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170839
  Abstract FullText HTML PDF
  Secrecy Capacity Optimization Technique for Energy Harvest Cooperative Cognitive Radio Network
  Wu Jiaxin, Wu Jigang, Chen Long, Sui Xiufeng
  2019, 56(3): 533-543. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170838
  Abstract FullText HTML PDF
  A Blockchain Based Incentive Mechanism for Crowdsensing Applications
  He Yunhua, Li Mengru, Li Hong, Sun Limin, Xiao Ke, Yang Chao
  2019, 56(3): 544-554. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170670
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-keyword Ranked Ciphertext Retrieval Scheme Based on Clustering Index
  Du Ruizhong, Li Mingyue, Tian Junfeng
  2019, 56(3): 555-565. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170830
  Abstract FullText HTML PDF
  An Multi-Level Intrusion Detection Method Based on KNN Outlier Detection and Random Forests
  Ren Jiadong, Liu Xinqian, Wang Qian, He Haitao, Zhao Xiaolin
  2019, 56(3): 566-575. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180063
  Abstract FullText HTML PDF
  Trajectory Privacy Protection Method Based on Multi-Anonymizer
  Zhang Shaobo, Wang Guojun, Liu Qin, Liu Jianxun
  2019, 56(3): 576-584. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180033
  Abstract FullText HTML PDF
  Correction Vector Based Distributed DV-Hop Localization Refinement Algorithm
  Lin Weiwei, Yao Yingbiao, Zou Ke, Feng Wei, Yan Junrong
  2019, 56(3): 585-593. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170841
  Abstract FullText HTML PDF
  Time Series Shapelets Extraction via Similarity Join
  Zhang Zhenguo, Wang Chao, Wen Yanlong, Yuan Xiaojie
  2019, 56(3): 594-610. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170741
  Abstract FullText HTML PDF
  Mental Stress Assessment Approach Based on Smartphone Sensing Data
  Wang Feng, Wang Yasha, Wang Jiangtao, Xiong Haoyi, Zhao Junfeng, Zhang Daqing
  2019, 56(3): 611-622. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170809
  Abstract FullText HTML PDF
  A Link Prediction Model Based on Hierarchical Information Granular Representation for Attributed Graphs
  Luo Sheng, Miao Duoqian, Zhang Zhifei, Zhang Yuanjian, Hu Shengdan
  2019, 56(3): 623-634. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170961
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Model Data Fusion Based Unobtrusive Identification Method
  Yu Diancun, Chen Yiqiang, Peng Xiaohui, Jiao Shuai, Li Xiaohai, Zhong Xi
  2019, 56(3): 635-642. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170807
  Abstract FullText HTML PDF
  An Adaptive Algorithm in Multi-Armed Bandit Problem
  Zhang Xiaofang, Zhou Qian, Liang Bin, Xu Jin
  2019, 56(3): 643-654. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180019
  Abstract FullText HTML PDF
  Spanner Algorithm for Directed Graph Stream
  Zhang Xin, Li Xiaoguang
  2019, 56(3): 655-665. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170680
  Abstract FullText HTML PDF
  A Spatio-Temporal Index Based on Skew Spatial Coding and R-Tree
  Zhao Xinyi, Huang Xiangdong, Qiao Jialin, Kang Rong, Li Na, Wang Jianmin
  2019, 56(3): 666-676. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170750
  Abstract FullText HTML PDF