Advanced Search

  column
  Edge Computing—An Emerging Computing Model for the Internet of Everything Era
  Shi Weisong, Sun Hui, Cao Jie, Zhang Quan, Liu Wei
  2017, 54(5): 907-924. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160941
  Abstract FullText HTML PDF
  A Survey on Sensor-Cloud
  Zeng Ji, ian, Wang Tian, Jia Weijia, Peng Shaoliang
  2017, 54(5): 925-939. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160492
  Abstract FullText HTML PDF
  A Formal General Framework of Internet Address Mechanisms
  Zhu Liang, Xu Ke, Xu Lei
  2017, 54(5): 940-951. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151139
  Abstract FullText HTML PDF
  Research on Improving the Control Plane’s Reliability in SDN Based on Byzantine Fault-Tolerance
  Li Junfei, Hu Yuxiang, Wu Jiangxing
  2017, 54(5): 952-960. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160055
  Abstract FullText HTML PDF
  Resource Allocation Algorithm Based on D2D Pairs Grouping in TDD System
  Zhang Zufan, Wang Lisha, Chen Meiling
  2017, 54(5): 961-968. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151128
  Abstract FullText HTML PDF
  A Probabilistic Barrier Coverage Model and Effective Construction Scheme
  Fan Xinggang, Xu Junchao, Che Zhicong, Ye Wenhao
  2017, 54(5): 969-978. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151182
  Abstract FullText HTML PDF
  Indoor Positioning Algorithm for WLAN Based on KDDA and SFLA-LSSVR
  Zhang Yong, Li Feiteng, Wang Yujie
  2017, 54(5): 979-985. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160025
  Abstract FullText HTML PDF
  Semantic Event Region Query Processing in Sensor Networks
  Li Yinglong, Zhu Yihua, Lü Mingqi
  2017, 54(5): 986-997. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160629
  Abstract FullText HTML PDF
  Knowledge Embedded Bayesian MA Fuzzy System
  Gu Xiaoqing, Wang Shitong
  2017, 54(5): 998-1011. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160011
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Objective Particle Swarm Optimization Based on Grid Ranking
  Li Li, Wang Wanliang, Xu Xinli, Li Weikun
  2017, 54(5): 1012-1023. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160074
  Abstract FullText HTML PDF
  Mutual Information Based Granular Feature Weighted k-Nearest Neighbors Algorithm for Multi-Label Learning
  Li Feng, Miao Duoqian, Zhang Zhifei, Zhang Wei
  2017, 54(5): 1024-1035. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160351
  Abstract FullText HTML PDF
  Joint Acoustic Modeling of Multi-Features Based on Deep Neural Networks
  Fan Zhengguang, Qu Dan, Yan Honggang, Zhang Wenlin
  2017, 54(5): 1036-1044. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160031
  Abstract FullText HTML PDF
  A New Active Contour Model Based on Adaptive Fractional Order
  Zhang Guimei, Xu Jiyuan, Liu Jianxin
  2017, 54(5): 1045-1056. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160301
  Abstract FullText HTML PDF
  A Fast Discriminant Feature Extraction Framework Combining Implicit Spatial Smoothness with Explicit One for Two-Dimensional Image
  Zhu Kuaikuai, Tian Qing, Chen Songcan
  2017, 54(5): 1057-1066. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160158
  Abstract FullText HTML PDF
  Group and Rank Fusion for Accurate Image Retrieval
  Liu Shenglan, Feng Lin, Sun Muxin, Liu Yang
  2017, 54(5): 1067-1076. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150949
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimizing and Implementing the High Dynamic Range Video Algorithom
  Wu An, Jin Xi, Du Xueliang, Zhang Kening, Yao Chunhe, Ma Shufen
  2017, 54(5): 1077-1085. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20160122
  Abstract FullText HTML PDF
  An Elastic Scalable Stream Processing Framework Based on Actor Model
  Zhan Hanglong, Liu Lantao, Kang Lianghuan, Cao Donggang, Xie Bing
  2017, 54(5): 1086-1096. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151044
  Abstract FullText HTML PDF
  An Orthogonal Decomposition Based Design Method and Implementation for Big Data Processing System
  Xiang Xiaojia, Zhao Xiaofang, Liu Yang, Gong Guanjun, Zhang Han
  2017, 54(5): 1097-1108. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151062
  Abstract FullText HTML PDF
  Addressing Transient and Intermittent Link Faults in NoC with Fault-Tolerant Method
  Ouyang Yiming, Sun Chenglong, Li Jianhua, Liang Huaguo, Huang Zhengfeng, Du Gaoming
  2017, 54(5): 1109-1120. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20151017
  Abstract FullText HTML PDF
  Hierarchical Configuration Memory Design for Coarse-Grained Reconfigurable SoC
  Shen Jianliang, Li Sikun, Liu Lei, Wang Guanwu, Wang Xin, Liu Qinrang
  2017, 54(5): 1121-1129. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2017.20150889
  Abstract FullText HTML PDF