Advanced Search

  column
  Brain-like Machine: Thought and Architecture
  Huang Tiejun, Yu Zhaofei, Liu Yijun
  2019, 56(6): 1135-1148. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190240
  Abstract FullText HTML PDF
  3D Memristor Array Based Neural Network Processing in Memory Architecture
  Mao Haiyu, Shu Jiwu
  2019, 56(6): 1149-1160. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190099
  Abstract FullText HTML PDF
  A Secure Encryption Scheme for Deep Learning Accelerators
  Zuo Pengfei, Hua Yu, Xie Xinfeng, Hu Xing, Xie Yuan, Feng Dan
  2019, 56(6): 1161-1169. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190109
  Abstract FullText HTML PDF
  Modeling Computational Feature of Multi-Layer Neural Network
  Fang Rongqiang, Wang Jing, Yao Zhicheng, Liu Chang, Zhang Weigong
  2019, 56(6): 1170-1181. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190111
  Abstract FullText HTML PDF
  Training and Software Simulation for ReRAM-Based LSTM Neural Network Acceleration
  Liu He, Ji Yu, Han Jianhui, Zhang Youhui, Zheng Weimin
  2019, 56(6): 1182-1191. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190113
  Abstract FullText HTML PDF
  Accelerating Fully Connected Layers of Sparse Neural Networks with Fine-Grained Dataflow Architectures
  Xiang Taoran, Ye Xiaochun, Li Wenming, Feng Yujing, Tan Xu, Zhang Hao, Fan Dongrui
  2019, 56(6): 1192-1204. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20190117
  Abstract FullText HTML PDF
  A Propagation Mechanism Combining an Optimal Propagation Path and Incentive in Blockchain Networks
  Hai Mo, Zhu Jianming
  2019, 56(6): 1205-1218. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180419
  Abstract FullText HTML PDF
  Multi-Constrained Energy-Saving Routing Algorithm in Software-Defined Data Center Networks
  He Rongxi, Lei Tianying, Lin Ziwei
  2019, 56(6): 1219-1230. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180029
  Abstract FullText HTML PDF
  Node Location Verification Framework for WSN
  Miao Chunyu, Chen Lina, Wu Jianjun, Zhou Jiaqing, Feng Xuhang
  2019, 56(6): 1231-1243. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170660
  Abstract FullText HTML PDF
  Personalized Privacy Preserving Link Prediction in Social Networks
  Meng Xuying, Zhang Qijia, Zhang Hanwen, Zhang Yujun, Zhao Qinglin
  2019, 56(6): 1244-1251. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180306
  Abstract FullText HTML PDF
  An Automatic Detection Method for Privacy Leakage Across Application Components
  Li Zhen, Tang Zhanyong, Li Zhengqiao, Wang Hai, Gong Xiaoqing, Chen Feng, Chen Xiaojiang, Fang Dingyi
  2019, 56(6): 1252-1262. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180548
  Abstract FullText HTML PDF
  Detecting Malicious Domains Using Co-Occurrence Relation Between DNS Query
  Peng Chengwei, Yun Xiaochun, Zhang Yongzheng, Li Shuhao
  2019, 56(6): 1263-1274. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180481
  Abstract FullText HTML PDF
  Security Analysis of Authentication Protocol of WMN Client and LTCA Based on Logic of Events
  Xiao Meihua, Li Yanan, Song Jiawen, Wang Xizhong, Li Wei, Zhong Xiaomei
  2019, 56(6): 1275-1289. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180466
  Abstract FullText HTML PDF
  Attribute-Based Encryption for Data Security Sharing of Internet of Things
  Zhao Zhiyuan, Wang Jianhua, Zhu Zhiqiang, Sun Lei
  2019, 56(6): 1290-1301. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180288
  Abstract FullText HTML PDF
  An Advertising Game Theory Decision-Making Mechanism for Overlapping Seeds in Geo-Social Network
  Yu Yaxin, Wang Lei
  2019, 56(6): 1302-1311. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180068
  Abstract FullText HTML PDF
  A Hierarchical Deep Correlative Fusion Network for Sentiment Classification in Social Media
  Cai Guoyong, Lü Guangrui, Xu Zhi
  2019, 56(6): 1312-1324. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180341
  Abstract FullText HTML PDF
  A MD fuzzy k-modes Algorithm for Clustering Categorical Matrix-Object Data
  Li Shunyong, Zhang Miaomiao, Cao Fuyuan
  2019, 56(6): 1325-1337. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180737
  Abstract FullText HTML PDF
  Progress and Challenges of Graph Summarization Techniques
  Wang Xiong, Dong Yihong, Shi Weijie, Pan Jianfei
  2019, 56(6): 1338-1355. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180371
  Abstract FullText HTML PDF