Advanced Search

  column
  A Survey on Architecture Research of Novel Non-Volatile Memory Based on Dynamical Trade-Off
  Zhang Mingzhe, Zhang Fa, Liu Zhiyong
  2019, 56(4): 677-691. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170985
  Abstract FullText HTML PDF
  Paxos-like Consensus Algorithms: A Review
  Wang Jiang, Zhang Mingxing, Wu Yongwei, Chen Kang, Zheng Weimin
  2019, 56(4): 692-707. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170973
  Abstract FullText HTML PDF
  A Dynamic and Static Combined Register Mapping Method in Binary Translation
  Wang Jun, Pang Jianmin, Fu Liguo, Yue Feng, Shan Zheng, Zhang Jiahao
  2019, 56(4): 708-718. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170905
  Abstract FullText HTML PDF
  A Simple and Efficient Cache Coherence Protocol Based on Self-Updating
  He Ximing, Ma Sheng, Huang Libo, Chen Wei, Wang Zhiying
  2019, 56(4): 719-729. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170898
  Abstract FullText HTML PDF
  Dynamic Binary Instrumentation Based on QEMU
  Zou Wei, Gao Feng, Yan Yunqiang
  2019, 56(4): 730-741. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180166
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Feedback Static Binary Translator for Solving Indirect Branch
  Wang Jun, Pang Jianmin, Fu Liguo, Yue Feng, Zhang Jiahao
  2019, 56(4): 742-754. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170412
  Abstract FullText HTML PDF
  Research of SSD Array Architecture Based on Workload Awareness
  Zhang Qiang, Liang Jie, Xu Yinlong, Li Yongkun
  2019, 56(4): 755-766. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170832
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Failure Reconstruction Based on In-Network Computing for Erasure-Coded Storage Systems
  Tang Yingjie, Wang Fang, Xie Yanwen
  2019, 56(4): 767-778. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170834
  Abstract FullText HTML PDF
  Virtual Machine Resources Allocation Methods Based on History Data
  Wang Haitao, Li Zhanhuai, Zhang Xiao, Bu Hailong, Kong Lanxin, Zhao Xiaonan
  2019, 56(4): 779-789. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170831
  Abstract FullText HTML PDF
  An Overlap Store Optimization for Large-Scale Parallel Earth Science Application
  Chen Jingkun, Du Yunfei
  2019, 56(4): 790-797. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170906
  Abstract FullText HTML PDF
  An Efficient Processing In Memory Framework Based on Skyrmion Material
  Liu Bicheng, Gu Haifeng, Chen Mingsong, Gu Shouzhen, Chen Wenjie
  2019, 56(4): 798-809. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180157
  Abstract FullText HTML PDF
  Energy Modeling and Plan Evaluation for Queries in Relational Databases
  Guo Binglei, Yu Jiong, Yang Dexian, Liao Bin
  2019, 56(4): 810-824. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180138
  Abstract FullText HTML PDF
  Research and Optimization of Fast Convolution Algorithm Winograd on Intel Platform
  Wu Zheng, An Hong, Jin Xu, Chi Mengxian, Lü Guofeng, Wen Ke, Zhou Xin
  2019, 56(4): 825-835. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170932
  Abstract FullText HTML PDF
  Partition Order Product Space: Partition Based Granular Computing Model
  Xu Yi, Yao Yiyu
  2019, 56(4): 836-843. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180325
  Abstract FullText HTML PDF
  A Construction Method of Triadic Concepts
  Wang Xia, Jiang Shan, Li Junyu, Wu Weizh
  2019, 56(4): 844-853. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180315
  Abstract FullText HTML PDF
  Weighted Lattice Based Recurrent Neural Networks for Sentence Semantic Representation Modeling
  Zhang Xiangwen, Lu Ziyao, Yang Jing, Lin Qian, Lu Yu, Wang Hongji, Su Jinsong
  2019, 56(4): 854-865. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20170917
  Abstract FullText HTML PDF
  Uroad:An Efficient Method for Large-Scale Many to Many Ride Sharing Matching
  Cao Bin, Hong Feng, Wang Kai, Xu Jinting, Zhao Liwei, Fan Jing
  2019, 56(4): 866-883. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180035
  Abstract FullText HTML PDF
  Online Service Reputation Measurement Method Based on Kendall tau Distance
  Zheng Susu, Fu Xiaodong, Yue Kun, Liu Li, Liu Lijun, Feng Yong
  2019, 56(4): 884-894. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180034
  Abstract FullText HTML PDF
  Optimized Mutation Testing Techniques for WS-BPEL Programs
  Sun Chang’ai, Wang Zhen, Pan Lin
  2019, 56(4): 895-905. DOI: 10.7544/issn1000-1239.2019.20180037
  Abstract FullText HTML PDF